समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • 1436163686847_SG_Myagdi Road Contraction 01

  म्याग्दीको दग्नाम भीरमा सडकको ट्रयाक खोल्न बिस्फोटक पदार्थको सहायताले पहाड फुटाउने प्रयास गरिँदै । तस्बिरः सन्तोष गौतम

 • af9Laf6 ;'/lIft /xg] cEof; ub}{ M
;'g;/Lsf] sf]zL k|efljt If]q >Lk'/ uflj;df sf]zL gbLsf] kfgL k;]]kl5sf] cj:yfdf ;'/lIft :yfgtkm{ s;/L hfg] eGg] cEof; ub}{ :yfgLojf;Lx? 
       tl:a/ M clhts'df/ emf, Og?jf -/f;;_

  सुनसरीको कोशी प्रभावित क्षेत्र श्रीपुर गाविसमा कोशी नदीको पानी पसेपछिको अवस्थामा सुरक्षित स्थानतर्फ कसरी जाने भन्ने अभ्यास गर्दै स्थानीयवासीहरु । तस्बिरःअजितकुमार झा

 • 1436165452357_GL-Ilam-Apangga

  इलाम नगरपालिका–६ तिल्केनीका नरबहादुर आचार्य आफ्ना दुवै खुट्टा कमजोर भएपछि हातले टेकेर इलाम बजार घुम्दै । तस्बिरः गोविन्द लामिछाने

 • t'Ogaf6 e]/L gbL tb}{ 
jiff}Fb]lv e]/L gbLdf k'n gaGbf hfh/sf]6sf] 8fF8fufpF / ?s'dsf] 3]Tdfsf afl;Gbf hf]lvd df]n]/ t'Ogaf6 gbL tg{ afWo 5g . tl:a/ x]dGt s]=;L=hfh/sf]6–/f;;

  वषौँदेखि भेरी नदीमा पुल नबन्दा जाजरकोटको डाँडागाउँ र रुकुमको घेत्माका बासिन्दा जोखिम मोलेर तुइनबाट नदी तर्न बाध्य छन् । तस्बिरः हेमन्त केसी, जाजरकोट

 • thuloswara-ko-school1

  टहरोमा स्कुलः लमजुङको सिंदुरे गाविसस्थित सरस्वती मावि भूकम्पले चर्किएर भित्र बसेर अध्ययन गर्न नमिल्ने भएपछि चाैरमा टहरो बनाएर पढाइँदै । तस्विरः समुद्रपारि

GMT International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित