समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner
 • /fx'3f6 hnljB't cfof]hgf
DofUbLdf g]kfn ljB't k|flws/0fn] /fx'3f6 hnljB't cfof]hgfdf k'/fgf] 7]s]bf/;Fusf] ;Demf}tf tf]8]/ gofF k|lqmofaf6 lgdf{0f ug{ nfu]sf] cnkq cj:yfdf /x]sf] ;'?ªu . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

  म्याग्दीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा पुरानो ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण गर्न लागेको अलपत्र अवस्थामा रहेको सुरुङ्ग । तस्बिरः सन्तोष गौतम

 • ;fd"lxs cg;g
 v'Nnf d~rdf /f]huf/Lsf nflu ;fd"lxs cg;gdf a;]sf o'jfx? . ljleGg lhNnfsf o'jf o'jtLx?n] oxL j}zfv !% ut]b]lv cfd/0f cg;g al;/x]sf 5g . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  रोजगारीका लागि अनसनः खुल्ला मञ्चमा रोजगारीका लागि सामूहिक अनसनमा बसेका युवाहरु । विभिन्न जिल्लाका युवा युवतीहरुले यही वैशाख १५ गतेदेखि आमरण अनसन बसिरहेका छन् । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • gf]s/Lsf nflu bvf{:t lbg]sf] eL8 
 sf7df8f}F dxfgu/kflndf l/Qm /x]sf ;xfos:t/ kfFrf}+ / rf}yf]+ txsf $) sd{rf/L v'Nnf k|ltof]lutfaf6 kbk"lt{ ul/g] ePkl5 bvf{:tf lbg] ;j{;fwf/0fx? eL8 . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  काठमाडौँ महानगरपालिमा रिक्त रहेका सहायकस्तर पाँचौं र चौथों तहका ४० कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने भएपछि दर्खास्ता दिने सर्वसाधारणहरु भीड । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • k|eftkm]/L 
/fli6«o ;"rgf k|ljlw lbj;sf] cj;/df ;f]daf/ cfof]lht dx]Gb|gu/df Sofg s~rgk'/åf/f k|eftkm]/L . /f;;, /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/,/f;;

  सूचना प्रविधि दिवसः राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित महेन्द्रनगरमा क्यान कञ्चनपुरद्वारा प्रभातफेरी ।  फोटोः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

 • kmf]6f] SofK;g M
vfBfGg af]s]/ pQ/L uf]/vftkm{ hfFb} u/]sf vRr8 . e"sDkn] eTsfPsf] dgf:n' kbdfu{ dd{t gubf{ pQ/L e]udf vfBfGg 9'jfgLdf ;d:of ylkPsf] xf] . 
t:jL/ M k|zGg kf]v/]n÷uf]/vf, /f;;

  खाद्यान्न बोकेर उत्तरी गोरखातर्फ जाँदै गरेका खच्चड । भूकम्पले भत्काएको मनास्लु पदमार्ग मर्मत नगर्दा उत्तरी भेगमा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या थपिएको हो । तस्बिरः प्रशन्न पोखरेल

Nepal Rastra Bank

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Restaurant on Sale
Cook Wanted
Korean Air

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित