समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • JAPAN-IRAQ-DIPLOMACY

  साताव्यापी जापान भ्रमणमा रहनुभएका इराकी बिदेशमन्त्री इव्राहिम अल जफारी (बायाँ), जापानी समकक्षी फुमियो किसिदा (दायाँबाट दोश्रो) संग टोकियोमा भेटवार्ता गर्दै । तस्विरः एएफपी

 • (151125) -- BARCELONA, Nov. 25, 2015 (Xinhua) -- Barcelona's Lionel Messi (1st L) attempt a shoot during the UEFA Champions League Group E football match between Barcelona and AS Roma at Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Nov. 24, 2015. Barcelona won 6-1.(Xinhua/Lino De Vallier)

  बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेसी युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत रोमाबिरुद्धको खेलमा बल अघि बढाउदै, चोटका कारण दुई महिनापछि गत साता मैदानमा फर्किएका मेसीले यस खेलमा दुई गोल गरे । तस्विरः एएफपी

 • gjnk/f;Lsf] k|;f}gL lep/fgdf u}+8fn] n8fPsf] s]/f3f/L . lrtjg /fli6«o lgs'~hdf k|ofKt 3fF;] d}bfg gxF'bf lxpFbdf r/gsf nflu aflx/ lg:sg] u}+8fn] ls;fgsf] afnL gi6 ug]{ u/]sf] 5 . tl:a/ M ljb|f]xL lu/L, gjnk/f;L, /f;;

  नवलपरासीको प्रसौनी भिउरानमा गैंडाले लडाएको केराघारी । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रयाप्त घाँसे मैदान नहुँदा हिउँदमा चरनका लागि बाहिर निस्कने गैंडाले किसानको बाली नष्ट गर्ने गरेको छ । तस्बिरः विद्रोही गिरी, नवलपरासी

 • xjfO{ OGwg;lxtsf] 6Øfªs/ lgolGqt
j8f k|x/L sfof{no gf/fo0fu9n] ;f]daf/ /flt lgoGq0fdf lnPsf] sfnf]ahf/L u/L NofOPsf] xjfO{ OGwg;lxtsf] 6Øf+s/ . tl:a/ M gf/fo0f k|;fb clwsf/L, lrtjg, /f;;

  वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढले सोमबार राति नियन्त्रणमा लिएको कालोबजारी गरी ल्याइएको हवाई इन्धनसहितको ट्यांकर । तस्बिरः नारायणप्रसाद अधिकारी, चितवन

 • Eff/tLo x:tIf]k / gfsfaGbLsf lj?4 g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ dfcf]jfbLåf/f /fhwfgLdf cfof]lht j[xt hgk|bz{g tyf lj/f]w ¥ofnLdf ;xefuL ljBfyL{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीद्वारा राजधानीमा आयोजित वृहत जनप्रदर्शन तथा विरोध र्‍यालीमा सहभागी विद्यार्थी । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित