समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • CIAA Chief Briefs Media

  संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले नयाँ संविधानमा सुझाव दिएर फर्कदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै । तस्बिरः कुमार श्रेष्ठ

 • (150729) -- WUXUAN, July 29, 2015 (Xinhua) -- Photo taken on July 29, 2015 shows a bird's-eye view of farmland after a rain in Tongwan Township of Wuxuan County, southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Huang Xiaobang)(mcg)

  दक्षिण पूर्वी चीनका उजान काउन्टीको खेत बादलमाथिबाट हेर्दा यस्तो देखिँदो रहेछ । तस्बिरः ह्वाङ जिआओबाङ

 • ø;

  हिन्दूराष्ट्र बचाउ अभियानले आव्हन गरेको बन्दका कारण बुधबार चितवन र नवलपरासीमा यातायात, शैक्षिक संस्था, कलकारखाना, उद्योग, बजार सबै बन्द भएका छन् । तस्बिरःपुरुषोत्तम सुबेदी

 • r'/]g lxdfn M DofUbLsf] ko{6sLo ufpF d'bLaf6 b]lvPsf] r'/]g lxdfn . tl:a/ M sdn vqL, DofUbL–/f;;

  म्याग्दीको पर्यटकीय गाउँ मुदीबाट देखिएको चुरेन हिमाल । तस्बिरः कमल खत्री

 • ut j}zfv !@ ut]sf] e"sDksf sf/0f Ifltu|:t c/lgsf] /fhdfu{ cGtu{tsf] nf]lsGynL–sf}zn6f/ ;8sv08 dd{t x'Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

  पुनर्निर्माणः गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अरनिको राजमार्ग अन्तर्गतको लोकिन्थली-कौशलटार सडकखण्ड मर्मत हुँदै । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

GMT International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित