समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • g]kfndf klxnf] ljB'tLo zjbfx u[xsf] ;~rfng c;f]h ! b]lvx'g]
	
g]kfn ;/sf/sf] cg'bfg ;xof]udf kz'klt If]q ljsf; sf]ifn] lgdf{0f u/]sf] g]kfns} klxnf] ljB'tLo zjbfx u[x c;f]h ! b]lv ;~rfngdf cfpg] ePsf] 5 . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

  शवदाह गृहः नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निर्माण गरेको नेपालकै पहिलो विद्युतीय शवदाह गृह । असोज १ देखि सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

 • eQmk'/df k/Dk/fut ?kdf dgfpFb} cfPsf] ufO{hfqf kj{df ;xefuL :yfgLo afl;Gbf . g]jf/ ;d'bfodf dgfOg] of] kj{ cf7 lbg;Dd dgfpg] ul/G5 . ufO{hfqfdf tfxdrf cyf{t ;fkf?, 3ofGtfª l3l;gfr k|bz{g ul/Psf] 5 . tl:a/ M /d]z lu/L, eQmk'/, /f;;

  टाकटुके नाचः भक्तपुरमा परम्परागत रुपमा मनाउँदै आएको गाईजात्रा पर्वमा टाकटुके नाच गर्दै स्थानीय बासिन्दा । नेवार समुदायमा मनाइने यो पर्व आठ दिनसम्म मनाउने गरिन्छ । तस्बिरः रमेश गिरी

 • ;Ldfªsgk|lt c;Gt'i6 bnx?sf] nuftf/ !& lbgb]lv hf/L aGbsf sf/0f ljBfnodf k7gkf7g 7Kk ePkl5 lj/f6gu/sf ljBfyL{x? k9g] xs vf]l;Psf] eGb} lzIff sfof{nosf] kl/;/df a;]/ k9fO{ ub}{ . tl:a/ M k|efifrGb| emf, lj/f6gu/, /f;;

  पढ्न देऊः लगातार १७ दिनदेखि जारी बन्दका कारण विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएपछि विराटनगरका विद्यार्थीहरु पढने हक खोसिएको भन्दै शिक्षा कार्यालयको परिसरमा बसेर पढाई गर्दै । तस्बिरः प्रभाषचन्द्र झा

 • NRN Japan

  उद्घाटनः एनआरएन जापानको सातौं अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अतिथिहरु । तस्बिरः समुद्रपारि

 • k'n gx'Fbf cfjt hfjtdf ;d:of 
Onfdsf] blIf0fL dxdfO{ hfg] dfu{sf] dfOvf]nfdf k'n gxF'bf b'ªufaf6 cfpt hfpt ug'{kg]{ afWotf . tl:a/M o1/fh cfªub]Da], emfkf–/f;;

  पीडाः इलामको दक्षिणी महमाई जाने मार्गको माइखोलामा पुल नहुँदा दुङ्गाबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तस्बिरः यज्ञराज आङ्गदेम्बे

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Presenting Classified Ads

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित