समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

यसरी बन्यो शिनओकुबो ’नेपाली टाउन’

Shin-okubo

धेरै त कहाँ भएको छ र ? सन् २००७ सम्म शिनओकुबो एरियामा कतै नेपाली भेटिईहाल्यो भने नौलो कुरो हुन्थ्यो, अझ भन्नुपर्दा मान्छेहरु जिब्रो काढ्थे । फलानो त शिनओकुबोमा पो डुल्दैथियो भनेर खिसीट्युरीको बिषय बन्थ्यो । किन कि यो एरियामा बाटाभरि मसाजका ग्राहक तान्न बसेका बिदेशी युवतीहरु देखिन्थे । मसाजको नाममा अरु नै धन्दा गर्ने भएर होला शायद मान्छेहरु शिनओकुबोलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्थे । उसो त अहिले पनि त्यस्ता युवतीहरु शिनओकुबोमा देखिन्छन् तर धेरै कम मात्र । तर पचिसकेकोले होला त्यस्ता कुरामा अहिले कसैलाई मतलव गर्ने फुर्सद नै छैन ।

विस्तृतमा

 • PDg]:6L OG6/g];gn g]kfnåf/f z'qmaf/ sf7df8f}Fdf cfof]lht g]kfnsf] ;+qmd0fsfnLg Gofo k|s[of / b08xLgtf dha'tLs/0fsf] hf]lvd ljifos cGt/lqmof sfo{qmddf g]kfnL sfFu|];sf ;efklt z]/axfb'/ b]pjf, dfcf]jfbL s]Gb|sf g]tf gf/fo0f sfhL >]i7nufot . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया र दण्डहीनता मजबुतीकरणको जोखिम विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत

 • d':tfªsf] hf]d;f]d
lxdfn kf/Lsf] lhNnf d':tfªsf] ;b/d'sfd hf]d;f]d ahf/df clxn] a:tL ljsf; tLa|?kdf a9b} uPsf] 5 . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

  हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम बजारमा अहिले बस्ती विकास तीब्ररुपमा बढ्दै गएको छ । तस्बिर : वासुदेव पौडेल

 • mustang

  हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको जोमसोमबाट देखिने निलगिरी हिमाल र आसपासको हिमाली दृश्यावलोकन गर्न पर्यटक जोमसोम आउने गर्छन् । तस्बिर : वासुदेव पौडेल

 • ds} v]tL 
emfkfsf] rsrsLsf s[ifsn] kmnfPsf] ds} . emfkfdf clxn] pGgt hftsf] ds} v]tL ug{] s[ifssf] ;+Vofdf j[l4 ePsf] 5 . tl:a/ M ;'/]Gb| e08f/L, -;'?ªuf_ emfkf, /f;;

  झापाको चकचकीका कृषकले फलाएको मकै । झापामा अहिले उन्नत जातको मकै खेती गर्ने कृषकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । तस्बिर: सुरेन्द्र भण्डारी,

 • dlgiffsf] kl/jf/
km'6jn/ ljdn 3tL{ du/sL !& jifL{of alxgL dlgiff 3tL{ du/sf] d[To' /x:odo ePsf] eGb} zj k/LIf0f e}/xFbf lzIf0f c:ktfn dxf/fhu~h kl/;/df ljdn / pgsf] cfdf . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  फुटवलर विमल घर्ती मगरकी १७ वर्षीया बहिनी मनिषा घर्ती मगरको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै शव परीक्षण भैरहँदा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा विमल र उनको आमा । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Space
Fairton INC
Cook Wanted
Korean Air

समाचारथप पढ्नुहोस्

Restaurant Bikrima
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित