समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

‘‘मालेमावादलाई अनुसरण गरे भट्टराईसँग पनि एकता’’

Interview-with-dev-gurung

काठमाडौं – करिब एक दर्जनको हाराहारीमा विभाजित भएका माओवादीहरु एकतामा बाँधिएका छन् र नेकपा माओवादी केन्द्र गठन भएको छ । विभाजित १० घटकले बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अब छिट्टै नै सभा, भेला र संगठन विस्तारसहित एक वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्ने बताएको छ । तर, एकताको घोषणा गर्दैगर्दा केही माओवादी घटकहरु अझै छुट्टिएर बसेका छन् भने केही नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकताको सन्देश, माओवादीको अबको यात्रा र यसले नेपाली राजनीतिमा पार्ने प्रभाव लगायतका बिषयमा केन्द्रित रहेर शिव श्रेष्ठले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देव गुरुङसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

विस्तृतमा

 • Kalopattre

  कञ्चनपुरको बेलौरी कलुवापुर सडक कालोपत्रे गर्दै मजदुर । तस्बिर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

 • dflyNnf] lqz'nL y|L P hnljB't cfof]hgfsf] afFw:yn
e"sDksf sf/0f Ifltu|:t dflyNnf] lqz'nL y|L P hnljB't cfof]hgfsf] afFw:yn . ut jif{sf] uf]/vf e"sDksf sf/0f Ifltu|:t ag]sf] ;f] cfof]hgf xfn;Dd k'gMlgdf{0f ;'? x'g;s]sf] 5}g . g]kfnL ;]gfn] kx'Frdfu{ lgdf{0f ul/;s]sf] ePklg cfof]hgfsf] k|j4{s g]kfn ljB't k|flws/0fn] ;f] cfof]hgf lgdf{0f ;'? u/]sf] 5}g . tl:a/M /d]z nD;fn÷/f;;

  भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल । तस्बिरः रमेश लम्साल

 • 2

  बालुवाटार अघि नेविसंघले गरेको महंगीविरूद्धको प्रदर्शन ।

 • 3f6' gfr

 afun'ªsf] kf08jvfgLdf 3f6' gfr k|:t't ub}{ du/ ;d'bfosf snfsf/x? . tl:a/M /fdaxfb'/ yfkf, afun'ª, /f;;

  बागलुङको पाण्डवखानीमा घाटु नाच प्रस्तुत गर्दै मगर समुदायका कलाकारहरु । तस्बिरः रामबहादुर थापा

 • k'7f lxdfn dfly p8b} u/]sf] x]lnsK6/
?s'dsf] ljs6If]q /Gdfd}sf]6sf] xfGkf 8fF8fdf g]kfnd} klxnf] k6s cfof]hgf ePsf] k'kfn of;f{ dxf]T;jsf] pb3f6g ;df/f]xdf ;xefuL x'g cfpg'ePsf cltlyx? ;jf/ k'7f lxdfn dfly p8b} u/]sf] x]lnsK6/ . tl:a/M gf/fo0f 9'+ufgf, lrtjg,/f;;

  रुकुमको विकटक्षेत्र रन्मामैकोटको हान्पा डाँडामा नेपालमै पहिलो पटक आयोजना भएको पुपाल यार्सा महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन आउनुभएका अतिथिहरु सवार पुठा हिमाल माथि उड्दै गरेको हेलिकप्टर । तस्बिरः नारायण ढुंगाना

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Restaurant on Sale
Fairton INC
Cook Wanted
Korean Air

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Restaurant Bikrima
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित