समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • Arghamachi

  अर्घाखाँची, प्यूठान र राप्ती, लुम्बिनी सिमाना जोड्ने जोगिटारी स्थित पुल | करिब अढाई बर्ष पहिले देखि निर्माण सुरु गरिएको यहि असार मसान्त सम्म सकिनुपर्ने पक्की पुलको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन । तस्बिर : बाबु रोका मगर

 • Sa3

  अमेरिकाको डौडाहाबाट फर्केपछि एनआरएन आइसीसीका उपाध्यक्ष भवन भट्ट एनआरएन जापानका अध्यक्षका उम्मेदवारहरुलाई संगै राखेर सहमतिको प्रयास गर्दै, सहमतिको संभावना प्रचुर । तस्विर : समुद्रपारि

 • 9fsf a'gfO
vf]6fªsf] lbQm]ndf 9fsfsk8f a'Gb} dlxnf . lhNnfdf kl5Nnf] ;do 9fsfsk8fsf] dfu a9]sf] 5 . tl:a/ M s]bf/ du/, vf]6fª–/f;;

  पौरखी हातहरुः खोटाङको दिक्तेलमा ढाकाकपडा बुन्दै महिला । जिल्लामा पछिल्लो समय ढाकाकपडाको माग बढेसंगै यस पेशामा लाग्नेहरु पनि आकर्षित भएका छन् । तस्बिरः केदार मगर

 • sf]6]Zj/b]lv lyld;Dd 8f]sf]df !^÷!& lsnf]sf] 9'ªuf af]s]/ bf}8Fb} la|l6; cfdL{df egf{ x'g tflnddf ;xefuL o'jfx? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

  फलको अपेक्षा सहितः कोटेश्वरदेखि थिमिसम्म डोकोमा १६/१७ किलोको ढुङ्गा बोकेर दौडँदै ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुन तालिममा सहभागी युवाहरु । तस्बिरः रासस

 • ;+ljwfgsf] d:of}bfdf /fo ;'emfj ;+sngsf qmddf ljleGg lhNnfsf :ynx?df /fk|kf g]kfnsf ;ef;b tyf sfo{stf{x?dfly ePsf] ;fª3flts cfqmd0f ePsf] af/]df dGtJo JoQm ub}{ pQm kf6L{sf cWoIf sdn yfkf . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

  संविधानको मस्यौदामा राय सुझाव सङ्कलनका क्रममा विभिन्न जिल्लाका स्थलहरुमा राप्रपा नेपालका सभासद् तथा कार्यकर्ताहरु माथि भएको साङ्घातिक आक्रमण बारे मन्तव्य राख्दै उक्त पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

GMT International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित