Updates

पूर्व गृहमन्त्री घिमिरेसहित सातजना सवार गाडी दुर्घटना k"j{ u[xdGqL dfwjk|;fb l3ld/];lxt ;ft hgf r9]sf] uf8L k[YjL /fhdfu{sf] 3f]K6]eL/af6 lqz'nLdf v;]kl5 36gf:yndf :yfgLosf] eL8 . tl:a/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg÷/f;;

चितवन – पूर्व गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेसहित सात जना चढेको गाडी आज अपराह्न पृथ्वी राजमार्गको दाह्रेचोक गाविस–३ घोप्टेभिरबाट त्रिशूली नदीमा खस्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा घिमिरेसहित तीन दाजुभाई त्रिशूलीमा बेपत्ता हुनुभएको छ ।

विस्तृतमा

 • madhav-ghimire

  दुर्घटनास्थलमा स्थानीय

  पूर्व गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेसहित सात जना चढेको गाडी पृथ्वी राजमार्गको घोप्टेभीरबाट त्रिशुलीमा खसेपछि घटनास्थलमा स्थानीयको भीड । तस्बिर : नारायण अधिकारी
 • /f/fdf ;]NkmL 
g]kfn s} 7"nf] tyf ulx/f] d'usf] /f/ftfn 3'Dg cfPsf cfGtl/s ko{6sx? ;]NkmL lvRb} . tl:a/ M g[k]Gb| axfb'/ dNn, d'u', /f;;

  रारामा सेल्फी

  नेपाल कै ठूलो तथा गहिरो मुगको राराताल घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटकहरु सेल्फी खिच्दै । तस्बिर : नृपेन्द्र बहादुर मल्ल
 • a'6ofgn] n'sfpFb} chod]?sf]6
88]Nw'/f lhNnfsf] chod]? uflj;l:yt chod]?sf]6sf] ;+/If0f tyf ;+a4Fg x'g g;Sbf lj;+ !!(! df lgld{t P]ltxfl;s b/af/sf] xfn eUgfjz]if klg ;;fgf a'6ofg tyf emf8Ln] 5f]lk/x]sf] / hL0f{ eO;s]sf b]jn . tl:a/ M wgaxfb'/ e08f/L, 88]Nw'/f, /f;;

  बुट्यानभित्र अजयमेरुकोट

  डडेल्धुरा जिल्लाको अजयमेरु गाविसस्थित अजयमेरुकोटको संरक्षण तथा संबद्धँन हुन नसक्दा विसं ११९१ मा निर्मित ऐतिहासिक दरबारको हाल भग्नावशेष पनि ससाना बुट्यान तथा झाडीले छोपिरहेको र जीर्ण भइसकेका देवल ।
 • 1474726343513_dg_ghimire_160724_2

  दुर्घटनाग्रस्त विमान

  भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेक्रममा आज अपराह्न दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमान । बिमानमा सामान्य क्षेति भएपनि यात्रु तथा चालकदलका सम्पुर्ण सदस्य सकुशल रहेका छन । तस्बिर : दीपक घिमिरे
 • kSsL k'n gx'Fbfsf] ;f:tL M vf]6fªsf] lbQm]n Nofpg lk7o'Fdf vfgf ksfpg] UofF;sf] l;lnG8/ af]s]/ emf]n'ªu] k'ndfkm{t b"wsf];L tfg]{ tof/L ub}{ el/of . dWo kxf8L nf]sdfu{df kg]{ ho/fd3f6df 5 jif{cl3 lgdf{0fsf] sfd yflnPsf] kSsL k'n 7]s]bf/ sDkgLsf] nfk/afxLn] clxn];Dd k"/f ePsf] 5}g . tl:a/ M s]bf/ du/÷vf]6fª, /f;;

  पक्की पुल नहुँदाको सास्ती !

  खोटाङको दिक्तेल ल्याउन पिठ्युँमा खाना पकाउने ग्याँसको सिलिन्डर बोकेर अहिलेसम्म पक्की पुल नबनेकाले झोलुङ्गेपुलबाट दूधकोसी तार्ने तयारी गर्दै भरिया  

जापान समाचार...थप

टोकियोमा कमल थापाको गर्जन – ’हाम्रो बटमलाईन राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र नै हो’

टोकियो - राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले टोकियोमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा खुलेर वकालत गर्नुभएको छ । बिश्वका २० धनि राष्ट्रहरु मध्यका १३ मुलुकमा राजसंस्था रहेको र बिश्वका उत्कृष्ट लोकतन्त्र भएको मानिएका २० मुलुक मध्य ९ वटा राष्ट्रमा धर...

समाचार...थप

जिप दुर्घटनामा तीनको मृत्यु, पूर्व गृहमन्त्री घिमिरेसहित तीन दाजुभाइ त्रिशूली नदीमा बेपत्ता

चितवन - पूर्व गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेसहित सात जना चढेको गाडी आज अपराह्न पृथ्वी राजमार्गको दाह्रेचोक गाविस–३ घोप्टेभिरबाट त्रिशूली नदीमा खस्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा घिमिरेसहित तीन दाजुभाई त्रिशूलीमा बेपत्ता हुनुभएको छ । उहाँका सवारी चालक प्रहरी हवल्दार विष्णु राई ...

प्रवास...थप

मध्य चीनमा खडेरीबाट करिब दुई लाख पचास हजार मानिस प्रभावित

चीन – मध्य चीनको हुवेई प्रान्तमा खडेरीका कारण करिब दुई लाख ३७ हजार मानिसमा खानेपानीको अभाव भएको हुवेईका स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । सामान्यतया यहाँ पर्ने गरेको औषत वर्षाको करिब १० प्रतिशत मात्र वर्षा यस क्षेत्रमा भएको स्थानीय अधिकारीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शनिबार बताए । हुवेईको ...

फोटो फिचर...थप

सूचना-प्रबिधि...थप

साहित्य...थप

© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित