समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

‘‘फेरि अफगानिस्तान फर्कदैछु’’ (प्रेमबहादुर तामाङको आत्मकथा)

prem bdr kabul

काठमाडौँ – नेपालमा रोजगारीको उचित व्यवस्था नहुँदा म जस्ता कयौँ नेपाली युवाहरू ज्यानको बाजी राखेर बिदेशिरहेका छन् । अझ छिट्टै धेरै पैसा कमाउने र परिवारलाई सुख दिने सोचले द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रहरू अफगानिस्तान, सिरिया, लिविया र इराक लगायतका मुलुकमा समेत जान पछि परेनौं । अफगानिस्तानमा राम्रो कमाइ हुने आशा बोकेर म पनि सन् २०१२ मा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलतर्फ लागे ।

विस्तृतमा

 • s1

  इलामको चुलाचुली २ हात्तीलेदामा निर्माण गरिएको किराँत समुदायका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूका सालिक । तस्बिर : गोविन्द लामिछाने

 • Koriali Khana

  नेपालका लागि कोरियाली राजदूतावास र अङकुर नेपाल को संयुक्त आयोजनामा शनिबार त्रिभुवन आर्मी क्लबमा सांस्कृतिक कार्यक्रम र खानाका परिकारका प्रदर्शनीमा सहभागीहरु । तस्बिर : रोशन सापकोटा

 • afvfåf/f ;fdfg 9'jfgL
sfnLsf]6 ufpFsf afl;Gbfn] afv|fåf/f ;fdfg 9'jfgL ub}{ . tl:a/ M ?k]Gb| P]8L, sfnLsf]6, /f;;

  कालीकोट गाउँका बासिन्दाले बाख्राद्वारा सामान ढुवानी गर्दै । तस्बिर :रुपेन्द्र ऐडी

 • u|fxssf] k|ltIff
blIf0fsfnL dlGb/sf] k|j]zåf/df bfn / u]8fu'8L a]Rgsf] nflu u|fxssf] k|ltIff ub}{ :yfgLo Jofkf/L . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  दक्षिणकाली मन्दिरको प्रवेशद्वारमा दाल र गेडागुडी बेच्नको लागि ग्राहकको प्रतिक्षा गर्दै स्थानीय व्यापारी । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त

 • uf]/vfsf] s]/f}+hf ufpF
klx/f]sf] pRr hf]lvddf /x]sf] pQ/L uf]/vfsf] s]/f}+hf ufpF . ;'/lIft 7fpFsf] cefjsf sf/0f oxfFsf kfFr ;o 6x/fsf e"sDkkLl8tn] 3/ agfpg kfPsf 5}gg . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

  पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उत्तरी गोरखाको केरौंजा गाउँ । सुरक्षित ठाउँको अभावका कारण यहाँका पाँच सय टहराका भूकम्पपीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । तस्बिर : प्रशन्न पोखरेल

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Everest Spice
City Travel
Space
sakura izakaya
Tokyo Rodhi Club

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Shrandanjali
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित