समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • cfh P3f/f}+ lbg 
dfy]df cfof]usf] k|ltj]bg sfof{Gjogsf] dfu ub}{ lzIf0f c:ktfn dxf/fhuGhdf P3f/f}+ lbg cfd/0f cg;gdf a:b} 8f uf]ljGb s];L . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा एघारौं दिन आमरण अनसनमा बस्दै डा गोविन्द केसी । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • cv08 afun'ªsf] dfu – k|b]zsf] ;Ldfªsgdf afun'ª cv08 /fvL k|b]z g+= $ df sfod ug'{kg]{ dfu ub}{ cfGbf]gsf/L . tl:a/– /fdaxfb'/ yfkf÷/f;;, afun'ª .

  प्रदेशको सीमाङ्कनमा बागलुङ अखण्ड राखी प्रदेश नं ४ मा कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोनकारी । तस्बिर– रामबहादुर थापा, बागलुङ

 • s~rgk'/sf] bf]wf/f rfFbgL–( sf :yfgLo afl;Gbf 8'ªufdf 3fF;kft cf];fb}{ . dxfsfnL gbLdf k'n gx'Fbf oxfFsf afl;Gbfn] cfjthfjtsf nflu hf]lvd df]Nb} 8'ªufsf] k|of]u ub}{ cfPsf 5g . tl:a/M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

  कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी–९ का स्थानीय बासिन्दा डुङ्गामा घाँसपात ओसार्दै । महाकाली नदीमा पुल नहुँदा यहाँका बासिन्दाले आवतजावतका लागि जोखिम मोल्दै डुङ्गाको प्रयोग गर्दै आएका छन । तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर

 • 1441268973521_KK-Myagdi-Khayerlake

  म्याग्दीको पाउद्वार गाउँस्थित समुन्द्री सतहदेखि चार हजार ६३० मिटर उचाईमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खयरलेकमा पूजा गर्दै भक्तजन । तस्बिरः कमल खत्री, म्याग्दी

 • g'jfsf]6sf] afu]Zj/L–&, lgjf;L bLks Gof}kfg]af6 a/fdb ul/Psf] ?= Ps xhf/ b/sf *) yfg eGbfa9L gSsnL gf]6 . tl:a/ M bLk]Gb| ;fksf]6f÷/f;;

  पैसाको फोटोकपीः नुवाकोटको बागेश्वरी निवासी दीपक न्यौपानेबाट बरामद गरिएको रु. एक हजार दरका ८० थान भन्दाबढी नक्कली नोट । न्यौपानेले हजारका नोट फोटोकपी गरेर बजारमा पठाउने तयारी गरेका थिए । तस्बिरः दीपेन्द्र सापकोटा

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Presenting Classified Ads

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित