समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner
 • k|dåf/f :j ;flxTosf/ k|bLkk|lt >4f~hln

k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn] lbjªut ;flxTosf/ /fdk|;fb zdf{ k|bLksf] kfly{j z/L/df zlgaf/ >4f~hln ck{0f ug'{x'Fb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिवङ्गत साहित्यकार रामप्रसाद शर्मा प्रदीपको पार्थिव शरीरमा शनिबार श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुहुँदै ।

 • cfGtl/s ko{6ssf] /f]hfO 3fGb|'s M ko{6s eg]s} ljb]zL kfx'gf 7fGg] cGgk"0f{ kbdfu{ If]qsf ko{6g Joj;foLnfO{ o; jif{ eg] lbuf] ko{6gsf] k|d'v cfwf/ eg]s} cfGtl/s ko{6s xf] eGg] dx;'; ePsf] 5 . tl:a/ M e/t s];L÷a'6an, /f;;

  आन्तरिक पर्यटकको रोजाइ घान्द्रुकः पर्यटक भनेकै विदेशी पाहुना ठान्ने अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीलाई यस वर्ष भने दिगो पर्यटनको प्रमुख आधार भनेकै आन्तरिक पर्यटक हो भन्ने महसुस भएको छ ।

 • kqsf/ If]qLk|lt >åf~hln 
	
;"rgf tyf ;~rf/dGqL z]/wg /fOn] a|]g 6Ø'd/af6 lgwg x'g'ePsf g]kfn k|]; o'lgogsf s]Gb|Lo ;lrj ;"o{s'df/ If]qLsf] kfly{j zl//nfO{ z'qmaf/ g]kfn k|1f k|lti7fgdf >4f~hln JoQm ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  हार्दिक श्रद्धाञ्जलीः सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राइले ब्रेन ट्युमरबाट निधन हुनुभएका नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सचिव सूर्यकुमार क्षेत्रीको पार्थिव शरिरलाई श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुहुँदै । तस्बिरः रोशन सापकोटा

 • Kapildev_Nuwakot

  बुधबारदेखि नुवाकोटको काहुले गाविसमा फैलिएको झाडाबान्ताबाट बिरामी परेका विरामीहरु जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा उपचार गराउँदै । झाडाबान्ताबाट एक जनाको मृत्यु भैसकेको र ५१ जना सिकिस्त बिरामी परेका छन् ।

 • :yfoL 3/sf] k|ltIff :yfgLojf;L

 uf]/vfsf] nfk|fs uflj;sf] u'K;Lkfvfdf lgdf{0f ul/Psf c:yfoL 6x/fdf a:b} cfPsL o'jtLx? . k[i7e"lddf e"sDkkLl8tsf nflu agfOPsf u'K;Lkfvfsf c:yfoL 6x/f . tl:a/ M eLid/fh cf]emf÷/f;;

  गोरखाको लाप्राक गाविसको गुप्सीपाखामा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बस्दै आएकी युवतीहरु । पृष्ठभूमिमा भूकम्पपीडितका लागि बनाइएका गुप्सीपाखाका अस्थायी टहरा ।

Nepal Rastra Bank

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Restaurant on Sale
Cook Wanted
Korean Air

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित