समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

स्वर्गीय कोइरालाको शव यात्रा सुरु (फोटो फिचरसहित)

>4f~hln ck{0f
:j sf]O/fnfk|lt >4f~hln JoQm ug{ /ªuzfnfdf a'waf/ laxfg}b]lv nfu]sf] ;j{;fw/0fsf] eL8 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

दाहसंस्कार विद्युत् शवदाह गृहमा गरिने
काठमाडौं – नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अन्त्येष्टिका लागि दशरथ रङ्गशालाबाट अहिले शवयात्रा सुरु गरिएको छ । दशरथ रङ्गशालाबाट नेपाली सेनाको लु १ ग १४५ नम्बरको भ्यानमा कोइरालाको पार्थिव शरीरलाई राखी शवयात्रा सुरु गरिएको हो । शवयात्रा सुरु हुँदा राष्टिय गीतको धुन बजाइएको थियो ।

विस्तृतमा

 • sabyatra

  शव यात्रा : स्व. कोइरालाको शव अन्त्यष्टिका लागि राजकीय सम्मानका साथ पशुपति स्थित आर्यघाट लगिदै । तस्बिरः समुद्रपारि ।

 • raute

  राउटेपनि रंगशालामाः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालालाई श्रद्धाञ्जलि दिन रंगशाला पुगेका राउटेहरु सञ्चारमाध्यममा कुराकानी गर्दै । तस्बीर : समुद्रपारि ।

 • ef/tLo ljb]z dGqL z'idf :j/fh k|wfgdGqL s]kLzdf{ cf]nL;Fu dËnaf/ k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df e]63f6 ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

  भेटवार्ताः भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसँग मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटघाट गर्दै । तस्बिर : रोशन सापकोटा

 • k|dåf/f lbjªut g]tfk|lt >4f~hln

g]kfnL sfFu|];sf ;efklt Pjd k"j{k|wfgdGqL ;'zLn sf]O/fnfsf] kfly{j z/L/df bz/y/ªuzfnfdf dªunaf/ g]kfnsf] em08f cf]9fP/ xflb{s >4f~hln ck{0f ug'{x'Fb} k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पार्थिव शरीरमा दशरथरङ्गशालामा मङ्गलबार नेपालको झण्डा ओढाएर हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ

 • sf7df8f}Fsf] 6F'l8v]ndf cfof]lht ;f]gfd Nxf]5f/ kj{sf] pknIodf cfPsf tfdfª ;d'bfosf dlxnf . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित सोनाम ल्होछार पर्वको उपलक्ष्यमा आएका तामाङ समुदायका महिला । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Good times advertisnment

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Tamang Samaj
Restaurant on Sale
Raju Lama Concert in Japan
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित