COMPUTERS

computer1computer1
MakerSONYMakerDELL
CPUIntel Core i5 2.5CPUIntel Core 2 Duo 2.53
HDD/RAM640GB/4GBHDD/RAM320GB/3GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWIN 8 (64Bit)OSWIN 7
WEB CAMERAYESWEB CAMERAYES
SIZE13.3″SIZE15.4″
PRICE80,000円PRICE30,000円
computer1computer1
MakerHPMakerSONY
CPUADMCPUIntel Cel
HDD/RAM250GB/2GBHDD/RAM80GB/1GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWIN 7OSWIN 7
WEB CAMERAYESWEB CAMERAYES
SIZE15.4″SIZE15.4″
PRICE25,000円PRICE18,000円
computer1computer1
MakerFUJITSU (Made in Japan)MakerSONY
CPUIntel i3CPUIntel Cel
HDD/RAM500GB/4GBHDD/RAM80GB/1GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWIN 7OSWIN 7
WEB CAMERAYESWEB CAMERAUSB Camera
SIZE15.6″SIZE15.4″
PRICE50,000円PRICE14,000円
computer1computer1
MakerSONYMakerLENOVO
CPUIntel CelCPUIntel Cel Dual core 2.0
HDD/RAM80GB/1GBHDD/RAM320GB/2GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWIN 7OSWIN 7
WEB CAMERAYESWEB CAMERAYES
SIZE14.1″SIZE15.6″
PRICE20,000円PRICE32,000円
computer1computer1
MakerTOSHIBAMakerDELL
CPUIntel Core 2 Duo 2.4CPUIntel Cel 2.0
HDD/RAM320GB/4GBHDD/RAM250GB/2GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWIN 7OSWIN 7
WEB CAMERAYESWEB CAMERANO
SIZE16″SIZE15.4″
PRICE32,000円PRICE25,000円
computer1computer1
MakerHPMakerFUJITSU
CPUAMDCPUIntel Core 2
HDD/RAM160GB/2GBHDD/RAM500GB/4GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWIN 7OSWIN 7
WEB CAMERAYESWEB CAMERANO
SIZE12.1″SIZE15.6″
PRICE30,000円PRICE35,000円
computer1computer1
MakerSONYMakerTOSHIBA
CPUIntel Core 2CPUIntel Cel- 2.2
HDD/RAM160GB/2GBHDD/RAM320GB/2GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWIN 7OSWIN 7
WEB CAMERAYESWEB CAMERAYES
SIZE13.3″SIZE16″
PRICE25,000円PRICE27,000円
computer1computer1
MakerHPMakerDELL
CPUIntel pentium Dual Core 2.2CPUIntel Core i3 2.13
HDD/RAM500GB/4GBHDD/RAM500GB/4GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWin 8 64BitOSWin 7 64bit
WEB CAMERAYESWEB CAMERAYES
SIZE15.6″SIZE15.6″
PRICE45,000円PRICE55,000円
computer1computer1
MakerLENOVOMakerSONY (Made In Japan)
CPUIntel Core i3 2.53CPUIntel Core 2
HDD/RAM500GB/4GBHDD/RAM320GB/2GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWin 7 64BitOSWin 7
WEB CAMERAYESWEB CAMERAYES
SIZE15.6″SIZE13.3″
PRICE42,000円PRICE45,000円
computer1computer1
MakerSONYMakerTOSHIBA
CPUIntel Core 2 Duo 2.4CPUIntel Core i5 2.7
HDD/RAM320GB/2GBHDD/RAM750GB/8GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWin 7OSWin 7 64Bit
WEB CAMERAYESWEB CAMERAYES
SIZE14.1″SIZE13.3″
PRICE30,000円PRICE72,000円
computer1computer1
MakerFUJITSUMakerSONY
CPUIntel Cel Dual Core 2.1CPUIntel Core 2 Duo 2.53
HDD/RAM640GB/4GBHDD/RAM250GB/2GB
DRIVEDVD Super MultiDRIVEDVD Super Multi
WIFIOKWIFIOK
OSWin 7 64BitOSWin 7
WEB CAMERAYESWEB CAMERAYES
SIZE15.6″SIZE13.3″
PRICE45,000円PRICE40,000円

 

यहाँ उल्लेखित वा यि बाहेक अन्य ल्यापटपहरु चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

080-4150-5314