२ जना कुक तु चाहियो

जापानमा कुक भिषामा बेरोजगार हुनु भएको छ ?
रोजगारीको सूवर्ण अवसर तुरुन्त
सम्पर्क राख्नुहोला
(काम गर्ने स्थान : OTA-KU, TOKYO )

Contact : 080 3202 7999

तलब आपसी समझदारीमा तय गरिने