तोयामा बिभाग (शाखा) कार्यालय

कामको बिवरणखाध्य बस्तु उत्पादन तथा प्रोसेसिंग
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८०० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ४०० येन
काम गर्ने स्थानतोयामा केन तोयामा सी
समय१. ८:००~१७:०० बजे, आराम १ घण्टा, काम ८ घण्टा  ३. २२:००~३१:०० बजे, आराम १ घण्टा, काम ८ घण्टा
२. ९:००~१८:०० बजे, आराम १ घण्टा, काम ८ घण्टा  ४. २४:००~३३:०० बजे, आराम १ घण्टा, काम ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा, तोकिएको स्थानबाट गाडिको ब्यवस्था
लामो अवधीको काम/धेरै बिदेशीहरु काम गरिरहेको/भाषाको मतलब नहुने
कामको बिवरणखाध्य बस्तु उत्पादन तथा प्रोसेसिंग
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८०० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ४०० येन
काम गर्ने स्थानतोयामा केन ईमिजु सी
समय१. ८:००~१७:०० बजे, आराम १ घण्टा, काम ८ घण्टा
२. ९:००~१८:०० बजे, आराम १ घण्टा, काम ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा, तोकिएको स्थानबाट गाडिको ब्यवस्था
लामो अवधीको काम/धेरै बिदेशीहरु काम गरिरहेको/भाषाको मतलब नहुने
कामको बिवरणखाध्य बस्तु उत्पादन तथा प्रोसेसिंग
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८०० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ४०० येन
काम गर्ने स्थानतोयामा केन तोनामी सी
समय१. ८:००~१७:०० बजे, आराम १ घण्टा, काम ८ घण्टा
२. ९:००~१८:०० बजे, आराम १ घण्टा, काम ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा, तोकिएको स्थानबाट गाडिको ब्यवस्था
लामो अवधीको काम/धेरै बिदेशीहरु काम गरिरहेको/भाषाको मतलब नहुने

arix-web-footer