साईतामा नं. १ बिभाग (शाखा) कार्यालय

कामको बिवरण【तु. आवश्यक】 खाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा मोरिचुके (खाना राख्ने) लाईनमा काम गर्ने
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८०० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ४०० येन
काम गर्ने स्थानतोचिगी केन आसिखागा सी (तोमिता स्टेशनबाट १० मिनेट)
समय८:००~१७:०० आराम समय १ घण्टा कामको समय ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन) को ब्यवस्था
लामो अवधीको काम
कामको बिवरण【तु. आवश्यक】 खाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा मोरिचुके (खाना राख्ने) लाईनमा काम गर्ने
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८५० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ५०० येन
काम गर्ने स्थानसाईतामा केन कोदामा गुन खामीजातो च्यो (जिम्बोहारा स्टेशनबाट १५ मिनेट)
समय८:००~१७:०० आराम समय १ घण्टा कामको समय ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन) को ब्यवस्था
लामो अवधीको काम
कामको बिवरण【तु. आवश्यक】 खाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा मोरिचुके (खाना राख्ने) लाईनमा काम गर्ने
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८०० येन, यातायात खर्च(प्रति महिना:पहिलो ४ पटकसम्म ४०० येन, पांचौ पटकदेखि १,००० येन)
काम गर्ने स्थानसाईतामा केन सायामा सी सिन सायामा (सिन सायामा स्टेशनबाट बसमा ५ मिनेट, खावागोए स्टेशनबाट बसमा १० मिनेट)
समय८:००~१७:०० आराम समय १ घण्टा कामको समय ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन) को ब्यवस्था
लामो अवधीको काम
कामको बिवरण【तु. आवश्यक】 खाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा मोरिचुके (खाना राख्ने) लाईनमा काम गर्ने
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ९०० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ४६० येन
काम गर्ने स्थानईबाराकी केन खासामा सी ओबारा (उचिहारा स्टेशनबाट साईकलमा १० मिनेट)
समय१६:००~२१:०० बजे, कामको समय ५ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन) को ब्यवस्था
लामो अवधीको काम

arix-web-footer