खानागावा बिभाग (शाखा) कार्यालय

कामको बिवरणलसनमा विक्रीका लागि राखिने अोनिगिरी बनाउने (लाईनको काम)
योग्यतामहिला तथा पुरूष, अनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८७० येन, यातायात खर्च प्रतिमहिना बढीमा १०,००० येनसम्म
काम गर्ने स्थानखानागावा केन हासीमोतो स्टेशनबाट बसको व्यवस्था
समय१०:००~१९:०० तथा ११:००~२०:०० आराम समय १ घण्टा कामको समय ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
कामको बिवरणखाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा मोरिचुके (खाना राख्ने) लाईनमा काम गर्ने
योग्यतामहिला मात्र, अनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८६८ येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ४०० येन
काम गर्ने स्थानखानागावा केन योकोहामा सी चुरुमी कु
समय८:००~१७:०० आराम समय १ घण्टा कामको समय ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन),याको स्टेशनबाट पैदल ५ मिनेट
लामो अवधीको काम
कामको बिवरण【तु. आवश्यक】 खाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा सरसफ़ाईको काम
योग्यतापुरुष मात्र, अनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८६८ येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ४०० येन
काम गर्ने स्थानखानागावा केन योकोहामा सी चुरुमी कु
समय८:००~१७:०० आराम समय १ घण्टा कामको समय ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन), याको स्टेशनबाट पैदल ५ मिनेट
लामो अवधीको काम
कामको बिवरणखाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा सामान छुट्याउने काम (सिवाके)
योग्यतापुरुष मात्र, अनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८६८ येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ४०० येन
काम गर्ने स्थानखानागावा केन योकोहामा सी चुरुमी कु
समय१४:००~१९:०० बजे, काम गर्ने समय ५ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन), याको स्टेशनबाट पैदल ५ मिनेट
लामो अवधीको काम
कामको बिवरण【तु. आवश्यक】 खाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा स्टोरको काम
योग्यतापुरुष मात्र, अनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८६८ येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ४०० येन
काम गर्ने स्थानखानागावा केन योकोहामा सी चुरुमी कु
समय८:००~१७:०० आराम समय १ घण्टा कामको समय ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन), याको स्टेशनबाट पैदल ५ मिनेट
लामो अवधीको काम
कामको बिवरणखाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा खाध्य पदार्थको तयारी, कटिंग, जोख्ने आदि काम
योग्यतापुरुष मात्र, अनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ९०० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ६०० येन
काम गर्ने स्थानटोकियो, ओता-कु
समय८:००~१७:०० आराम समय १ घण्टा कामको समय ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन), निसी मागोमे स्टेशनबाट पैदल १५ मिनेट
लामो अवधीको काम

arix-web-footer