आईची बिभाग (शाखा) कार्यालय

कामको बिवरणआइसक्रिम प्याकिंग तथा केक उत्पादन फ़्याक्ट्रीको काम
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ९०० येन, यातायात खर्च दैनिक ६०० येन (कम्पनीको नियम अनुसार)
काम गर्ने स्थानआइचीकेन किता नागोया सी कुजिनो माकिनो
समय(१) ८:१५ ~ १७:१५ बजे, (२) ५:०० ~ १४:०० बजे, (३) १९:०० ~ २८:०० बजे, आराम समय १ घण्टा
काम शुरु हुनेतुरुन्त
नजिकको स्टेशनमेइतेचु ईनुयामा लाइन खामिओताइ स्टेशन, तोकाई कोउचुउ जिग्यो हिरा स्टेशन
कामको बिवरणखाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा मोरिचुके (खाना राख्ने) लाईनमा काम गर्ने
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ९०० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ३०० येन
काम गर्ने स्थानआईची केन इचिनोमिया सी
समय८:००~१७:०० बजे, आराम १ घण्टा, काम ८ घण्टा
बिदासिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा, इचिनोमिया र कोउनान स्टेशनबाट निशुल्क बस, लाग्ने समय क्रमश: ३० र २० मिनेट
कर्मचारी भोजनालय भएको

arix-web-footer