समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

निजामती कर्मचारीले १४ वर्ष तलका बालबालिकालाई घरेलु कामदार बनाउन नपाउने

Balbalika

काठमाडौं – बालश्रम अन्त्यको नारा मुलुकभर जति नै घन्किए पनि बालश्रमसम्बन्धी कामलाई सरकारले खासै चासो दिएको छैन । जनसरोकारै नभएका विषयमा करोडौँ रकम खर्च गर्दै आएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम विभाग मातहत बालश्रमसम्बन्धी काम गर्न रु दुई लाख मात्र छुट्याइएको थाहा हुन आएको छ । जस्ले नेपाल जस्तो बाल श्रम शोषण हुने देशमा यसको न्यूनीकरणका लागि गरिएको पहल र बजेटले धेरैलाई आश्चर्य पारिदिएको छ ।

विस्तृतमा

 • ;ªqmldtaf6 :j:y h'DNofxf
	
lrtjgsf] df8Lsf PrcfOeL ;ªqmldt ePs} sf/0f ;DaGwljR5]b eO{ k'glj{jfx u/]sf Ps bDktLn] hGdfPsf] h'DNofxf ;Gtfg . tl:a/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg, /f;;

  सङ्क्रमितबाट जुम्ल्याहाः चितवनको माडीका एचआइभी सङ्क्रमित भएकै कारण सम्बन्धविच्छेद भई पुनर्विवाह गरेका एक दम्पतीले जन्माएको जुम्ल्याहा सन्तान । तस्बिरः नारायण अधिकारी

 • clen]vsf] cl:tTj ;ªs6df
eQmk'/sf] gu/sf]6–! tfynL gfnf5fkl:yt k'/ftflTjs Pjd P]ltxfl;s dxTjsf] r§fg clen]vsf] cl:tTj ;ªs6df kb}{ . tl:a/ M nIdL uf?, eQmk'/, /f;;

  सङ्कटमा अभिलेखः भक्तपुरको नगरकोट-१ ताथली नालाछापस्थित पुरातात्विक एवम् ऐतिहासिक महत्वको चट्टान अभिलेखको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै । तस्बिरः लक्ष्मी गारु

 • s~rgk'/sf] ;8s sfnf]kq]
s~rgk'/sf] emnf/L lkknf8Lsf] ;8s gu/kflnsfsf] ? @$ nfvsf] nfutdf sfnf]kq] ub}{ dhb'/ . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

  बर्खे विकासः बजेट सक्न बर्खा लागेपनि काम रोकिएको छैन । कञ्चनपुरको झलारी पिपलाडीको सडक नगरपालिकाको रु २४ लाखको लागतमा कालोपत्रे गर्दै मजदुर । तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

 • 00

  लुम्बिनी परिसरमा रहेको मायादेवी मन्दिर । तस्विर: रमेश लम्साल

 • /fli6«o k|1f k'/:sf/ @)&@
g]kfn ;ªuLt tyf gf6o k|1f–k|lti7fgåf/f x/]s jif{ k|bfg ul/g] …g]kfn ;ªuLt tyf gf6o /fli6«o k|1f k'/:sf/ @)&@Ú ;dk{0f sfo{qmdkl5 ;Ddflgt JolQmTjx?sf ;fy /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्धारा हरेक वर्ष प्रदान गरिने ‘नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार २०७२’ समर्पण कार्यक्रमपछि सम्मानित व्यक्तित्वहरुका साथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Everest Spice
City Travel
Space
sakura izakaya
Tokyo Rodhi Club

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Shrandanjali
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित