समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • k'n gx'Fbf cfjt hfjtdf ;d:of 
Onfdsf] blIf0fL dxdfO{ hfg] dfu{sf] dfOvf]nfdf k'n gxF'bf b'ªufaf6 cfpt hfpt ug'{kg]{ afWotf . tl:a/M o1/fh cfªub]Da], emfkf–/f;;

  पीडाः इलामको दक्षिणी महमाई जाने मार्गको माइखोलामा पुल नहुँदा दुङ्गाबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तस्बिरः यज्ञराज आङ्गदेम्बे

 • /IffaGwgsf] cj;/df a|Xdfs'df/L /fhof]u k|lzIf0f s]Gb| bdf}nL zfvfsf] cfof]hgdf /IffaGwg u|x0f :g]x ldng ;df/f]xdf ;xefuL xF'b} bdf}nL sf/fuf/sf s}bL jGbLx? . tl:a/ M;fg]jxfb'/ g]kfnL, /f;;, tgx'F

  रक्षाबन्धनको अवसरमा ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र दमौली शाखाको आयोजनमा रक्षाबन्धन ग्रहण स्नेह मिलन समारोहमा सहभागी हुँदै दमौली कारागारका कैदी वन्दीहरु । तस्बिरःसानेवहादुर नेपाली, तनहुँ

 • ef/tnfO{ 6«fOa]s/df k/flht ub}{ g]kfn o'–!( RoflDkog M g]kfnn] klxnf] k6s cfof]hgf ePsf] pGgfO; jif{d'lgsf] ;fkm RoflDkog;Lk km'6an k|ltof]lutfdf pkflw g]kfnn] lht] kl5 Pdfn] cWoIf s]=kL ;df{ jnL ljh]tf g]kfnsf] l6d nfO{ 6«kmL lbb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

  नेपालले पहिलो पटक आयोजना भएको उन्नाइस वर्षमुनिको साफ च्याम्पियनसीप फुटबल प्रतियोगितामा उपाधि नेपालले जिते पछि एमाले अध्यक्ष केपी सर्मा वली विजेता नेपालको टिम लाई ट्रफी दिदै । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

 • hfh/sf]6sf] vu]gsf]6sf afnsx? cfˆgf] hldgdf nufPsf] ds} afFb/af6 arfpg cf6Ldf a;]/ x]b}{ ;fydf k9b} . bf]xf]/f] lhDd]jf/Lsf sf/0f oxfFsf clwsf+z ljBfyL{x?sf] k9fO{ k|efjsf/L x'g g;]ssf] lzIfsx? jtfp5g . tl:a/ M x]dGt s] ;L, /f;;, hfh/sf]6

  जाजरकोटको खगेनकोटका बालकहरु आफ्नो जमिनमा लगाएको मकै बाँदरबाट बचाउन आटीमा बसेर हेर्दै साथमा पढ्दै । दोहोरो जिम्मेवारीका कारण यहाँका अधिकांश विद्यार्थीहरुको पढाई प्रभावकारी हुन नसेकको शिक्षकहरु वताउछन् । तस्बिरः हेमन्त के सी, जाजरकोट

 • IMG_0449

  रक्षाबन्धनः जनैपूर्णिमाको अवसरमा रक्षबन्धन गर्दै । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले आत्माको शुद्धीकरण र शरिरको रक्षाका लागि पुरोहितद्वारा रक्षाबन्धन र जनै लगाउने परम्परा छ । तस्बिरः समुद्रपारि

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Presenting Classified Ads

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित