समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • s0ff{nL :jf:Yo lj1fg k|lti7fgsf] 6f]nLn] 8f]Nkf lns' uflj;–# sL hd'gf /f]sfofsf] k]6af6 zNolqmofaf6 lemlsPsf] rf/ lsnf] a/fa/sf] 6o'd/ . tl:a/ M ;'/hs'df/ l;Fx, 8f]Nkf–/f;;

  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको टोलीले डोल्पा लिकु गाविस–३ की जमुना रोकायाको पेटबाट शल्यक्रियाबाट झिकिएको चार किलो बराबरको ट्युमर । तस्बिरः सुरजकुमार सिँह, डोल्पा

 • snªsL If]qdf ;8s ca?4 x'g] u/L ;fOsndf /fvL kmnkm"n laqmL ub}{ u/]sf JolQmx?sf] ;fOsn;lxt lgoGq0fdf lnFb} sf7df8f}F dxfgu/kflnsfsf k|x/L . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

  कलङ्की क्षेत्रमा सडक अबरुद्ध हुने गरी साइकलमा राखी फलफूल बिक्री गर्दै गरेका व्यक्तिहरुको साइकलसहित नियन्त्रणमा लिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • ;f}/fxf 8'afg 
/fKtL gbLsf] af9Ln] 8'afgdf k/]sf] lrtjgsf] ;f}/fxfl:yt /fKtL gbL lsgf/sf /]i6'/fF / kjx? . tl:a/M gf/fo0f 9'+ufgf,/Tggu/–lrtjg–/f;;

  राप्ती नदीको बाढीले डुबानमा परेको चितवनको सौराहास्थित राप्ती नदी किनारका रेष्टुराँ र पवहरु । तस्बिरः नारायण ढुंगाना,रत्ननगर

 • ;ftbf]af6f] If]qdf d]nDrL vfg]kfgLsf kfOk h8fg ug{ sfo{/t dhb'/x? . nfdf] ;dob]lv pkTosfdf d]nDrLsf] kfgL Nofpg] of]hgf /x]tfklg slxn];Dd kfgL cfpg] xf] 6'ªuf] 5}g . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  सातदोबाटो क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानीका पाइप जडान गर्न कार्यरत मजदुरहरु । लामो समयदेखि उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने योजना रहेतापनि कहिलेसम्म पानी आउने हो टुङ्गो छैन । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • Pennsylvania Daily Life

  गर्मी भएपछि पानीको फोहोरा लिँदै अमेरिकाको फिलाडेल्फियाकी एक १४ वर्षीया युवती । तस्बिरः एपी

GMT International Calling Card

प्रमुख समाचार

जापान समाचारथप पढ्नुहोस्

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित