समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
हालै नेपालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुको शिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं – समुद्रपारि डट कम परिवार
 • zªvw/ art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln dWok'/ lyld, g]kfn ls8gL kmfpG8];g g]kfn, a|]; SofG;/ kmfpG8];g / 6«]s d]l8s ci6«]lnofsf] cfof]hgf ePsf] lgMz'Ns :jf:Yo lzlj/df Ps a[4sf] :jf:Yo k/LIf0f ub}{ lrlsT;s . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  देशी तथा विदेशी निकायहरुको सहयोगमा भएको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा एक बृद्धको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै चिकित्सक । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • wflbªsf] j]gL3f6 afx'g6f/ ;'gf/j:tLdf e"sDkkLl8tsf nflu z'? u/]sf] ;ft lbg] 3/ 6x/f lgdf{0fdf ;xefuL x'Fb} g]kfnL sfFu|];sf pk;efklt /fdrGb| kf}8]n;lxt cGo sfo{stf{ . ;f] If]qsf ^& dWo] clwsf+z 3/ eTs]sf 5g . tl:a/ M ;"o{rGb| a:g]t, /f;;

  हामी पनि कामदारः धादिङको वेनीघाटमा भूकम्पपीडितका लागि सुरु गरेको सात दिने घर टहरा निर्माणमा सहभागी हुँदै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसहित अन्य कार्यकर्ता । तस्बिरः सूर्यचन्द्र बस्नेत

 • चीनको दक्षिणी क्षेत्र गुवान्छीमा रहेको एक चिया बगानमा चिया टिप्दै किसानहरू । तस्विरः सिन्ह्वा

 • INDIA-SOCIETY-HORSE

  नयाँ दिल्लीको सडकमा मोटरसाइकलमा बसेर घोडालाइ सडकमा हिड्ने तालिम दिंदै । तस्विरः एपी

 • Jaika

  अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग नेपालका लागि जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी जाइकाका अध्यक्ष अाकिहिको तानाकाले अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार भेट गर्दै । तस्विरः सौजन्य अर्थमन्त्रालय

प्रमुख समाचार

GMT Calling Card

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित