समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • 12282927_1141720539180866_2097746711_n

  कञ्चनपुरको झलारी पिपलाडी नगरपालिका–२ का कृषक खेतमा आएको वनबिरालो समातेर देखाउँदै । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष संरक्षणमा टेवा पुगेपछि जङ्गली जनावर मध्यवर्ती क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन । तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर

 • bijuli

  बेनी बजारमा सडक बत्ती जडानका लागि विद्युत आपूर्ति गर्न कालीगण्डकी नदीको किनारमा प्रविधि सीपको प्रयोग गरी जडान गरिएको पेल्ट्रिकसेट लगायतका उपकरण । तस्बिरः सन्तोष गौतम

 • ;'Gtnf laqmLsf nflu hDdf ub}{ ls;fg
;'Gtnf ks]6 If]qsf] ?kdf /x]sf] a/af]6] uflj;sf ls;fg cfˆgf] aufgsf] ;'Gtnf l6k]/ hDdf ub}{ . tl:a/M uf]ljGb nfld5fg]÷Onfd, /f;;

  सुन्तला पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको बरबोटे गाविसका किसान आफ्नो बगानको सुन्तला टिपेर जम्मा गर्दै । तस्बिरः गोविन्द लामिछाने

 • Ef"sDk kLl8tsf] ;s;sf] 3/

lrtjgsf] ljs6 bf/]rf]s uflj;sf] lkkN8fF8fdf e'sDk kLl8tsf] c:yfoL cfjf; . 3/ agfpg bftfsf] ;xof]usf] kvf{Odf e"sDk kLl8t . tl:a/M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/, lrtjg,/f;;

  सकसको घरः चितवनको विकट दारेचोक गाविसको पिपल्डाँडामा भुकम्प पीडितको अस्थायी आवास । घर बनाउन दाताहरुको सहयोगको पर्खाइमा भूकम्प पीडित । तस्बिरः नारायण ढुंगाना

 • 4

  आइतवार टोकियोमा भएको नेपाल आदीवासी जनजाति पत्रकार महासंघ जापानको प्रथम अधिवेशनको एक झलक: तस्विर : समुद्रपारि

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित