समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner
 • ilam

  इलामको प्रमुख पर्यटकीयस्थल अन्तुमा पाँच जना युवाको ३५ लाख लगानीमा निर्माण गरिएको सुविधासम्पन्न कटेज ।  तस्बिर : गोविन्द लामिछाने

 • b'n{e h8La'6L – afun'ªsf] kf08jvfgLdf /flvPsf] b'n{e kfFrcf}+n] nufPtsf h8La'6Lsf] k|bz{gL . tl:a/ M /fdaxfb'/ yfkf, /f;;, afun'ª

  बागलुङको पाण्डवखानीमा राखिएको दुर्लभ पाँचऔंले लगाएतका जडीबुटीको प्रदर्शनी । तस्बिर : रामबहादुर थापा,

 • ;'v]{tdf laxfg}b]lv rSsfhfd

6«flkms lgod pNnª3g u/]sf]df nfUg] z'Ns a9fPsf] eGb} oftfoft Joj;foLn] ;'v]{tsf] la/]Gb|gu/df laxLaf/ laxfg}b]lv rSsfhfd u/]sf 5g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकोमा लाग्ने शुल्क बढाएको भन्दै यातायात व्यवसायीले सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा बिहीबार बिहानैदेखि चक्काजाम गरेका छन् । तस्बिर: रोशन सापकोटा,

 • ;~rf/ljxLg ufpF 
kfFry/sf] blIf0fL e]u ;/fª8fF8f–* df /x]sf] ;KtdL ahf/ clxn] klg ;~rf/ljxLg cj:yfdf 5 . tl:a/ M lht axfb'/ e08f/L, kfFry/, /f;;

  पाँचथरको दक्षिणी भेग सराङडाँडा–८ मा रहेको सप्तमी बजार अहिले पनि सञ्चारविहीन अवस्थामा छ । तस्बिर :  जित बहादुर भण्डारी

 • s~rgk'/sf] ko{6sLo:yn lemnldnf tfndf gf}sfdf ljxf/ ub}{ ljb]zL ko{6s . o; If]qdf df]6/ af6f] lgdf{0f ePkl5 ko{6ssf] 3'OFrf] nfu]sf] 5 . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

  कञ्चनपुरको पर्यटकीयस्थल झिलमिला तालमा नौकामा विहार गर्दै विदेशी पर्यटक । तस्बिर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Space
Fairton INC
Cook Wanted
Korean Air

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Restaurant Bikrima
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित