समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
हालै नेपालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुको शिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं – समुद्रपारि डट कम परिवार
 • Pre-Fab House Business

  काठमाडौंको बालुवाटारमा प्रि–फब घर बनाउँदै एक मजदुर । तयारी अवस्थामा हुने यस किशिमका घरको व्यापार भूकम्पपछि बढेको छ ।तस्बिरः कुमार श्रेष्ठ

 • Joj:yflksf–;+;bsf] cfhaf6 ;'?ePsf] av]{ clwj]zgsf] cWoIftf u|x0f ug'{x'Fb} ;efd'v ;'jf; g]Dafª . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

  व्यवस्थापिका–संसद्को आजबाट सुरुभएको बर्खे अधिवेशनको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुँदै सभामुख सुवास नेम्बाङ । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • clvn g]kfn ls;fg dxf;ª3åf/f cfh tf/s]Zj/ gu/kflnsfl:yt wd{:ynLdf cfof]lht wfg /f]kfOF sfo{qmddf pmhf{dGqL /fwf 1jfnL ;xefuL x'Fb} . tl:a/ M s[i0f/fh uf}td, /f;;

  अखिल नेपाल किसान महासङ्घद्वारा मंगलबार  तारकेश्वर नगरपालिकास्थित धर्मस्थलीमा आयोजित धान रोपाइँ कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली सहभागी हुँदै । तस्बिरः कृष्णराज गौतम

 • ratnapark

  रत्नपार्क प्रवेश शुभारम्भ उदघाटन कार्यक्रममा मंगलबार उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत । तस्बिरः यूपी लामिछाने

 • ropai1

  असार १५ को पूर्वसन्ध्यामा भएको रोपाइँ कार्यक्रममा अभिनेत्री बिनिता बराललगायत । तस्बिरः समुद्रपारि

GMT International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित