समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा

कांग्रेस सरकारविरुद्ध सदन अवरोध गर्ने, नेता खाँण सरकारमा जाने सपना देख्ने

सञ्चारमन्त्री राईद्वारा पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ

मधेसी मोर्चाले मोरङमा जिउँदै मान्छे जलायो

रेडियो स्टेसनमा पेट्रोल बम प्रहार

कालोबजारी गरेको पाइएपछि आयल निगमकै पम्पमा सिलबन्दी

कुटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतीय राजदूतको क्रियाकलापमा रोक लगाउन माग

कांग्रेस बिधान संशोधन प्रस्तावका लागि जनसम्पर्क समिति जापानले राय सुझाव संकलन गरी पठाउने

जापानबाट थप ७७ लाख ४२ हजार ८४ येन सहयोग

कास्की पोखरा समाज जापानद्वारा पहिरोपीडितलाई राहत वितरण

कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पौडेल र भाजपा नेता जोलीबीच भेटवार्ता

 • aGbstf{n] k]6«f]n 5ls{P/ hnfPkl5 sf]zL c~rn c:ktfndf pkrf/ x'Fb} 
k]6«f]n NofPsf] lgpdf efltu5– & sf aAn' /fhj+zLnfO{ aGbstf{n] k]6«f]n 5ls{P/ hnfPkl5 sf]zL c~rn c:ktfndf pkrf/ x'Fb} . pxfFnfO{ yk pkrf/sf nflu la=kL= sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fg w/fg nluPsf] 5 . tl:a/ M uf]kfnk|;fb kf]v/]n, /f;;

  पेट्रोल ल्याएको निहुँमा मोरङ भातिगछ– ७ का बब्लु राजवंशीलाई बन्दकर्ताले पेट्रोल छर्किएर जलाएपछि कोशी अञ्चल अस्पतालमा उपचार हुँदै । उहाँलाई थप उपचारका लागि बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको छ । तस्बिर: गोपालप्रसाद पोखरेल, विराटनगर

 • ;'Gtnf laqmLsf nflu ahf/ k'¥ofpg] tof/L ub}{ uf]/vf tfSn'ªsf ls;fg .
tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

  गोरखाका सुन्तलाः गोरखा ताक्लुङ गाविसका कृषक, आफ्नो बारीमा उत्पादित सुन्तला बिक्रीका लागि बजार लाने तयारी गर्दै । तस्विरः प्रशन्न पोखरेल

 • ;/sf/n] gfsfaGbLsf sf/0f ljBfyL{nfO{ UofF; pknAw gu/fPsf]n] SofDk; cuf8L ;8sdf lrof ksfP/ lj/f]w hgfpFb} g]lj;+3 lqrGb| SofDk;sf ljBfyL{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  सांकेतिक बिरोधः भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धनको चरण संकट उत्पन्न भइरहेका बेला सरकारले बिद्यार्थीलाई खाना पकाउने ग्याँस उपलव्ध नगराएकोमा क्याम्पस परिषरमा चिया पकाएर बिरोध जनाउदै नेविसंघ त्रिचन्द्र क्याम्पसका बिद्यार्थी । तस्विरः प्रदीपराज वन्त

 • 1448510892105_SG_Myagdi Bal Kalakar

  लेकका हामी केटाकेटीः म्याग्दीको करबाकेलीमा मगर समुदायको पुख्र्यौली नाच प्रस्तुत गर्दै वालवालिका, पुख्र्यौली नाच लोप हुन नदिन पछिल्लो समय नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षण दिन थालिएको छ । तस्विरः सन्तोष गौतम

 • xfQLkf]nf] M gjnk/f;Lsf] cdn6f/Ldf hf/L #$ cf}+ cGt//fli6«o xfQLkf]nf] k|ltof]lutfdf an cfkmgf] kIfdf lngsf nflu k|of; ub}{ v]nf8L .  tl:a/ M ljb|f]xL lu/L, gjnk/f;L, /f;;

  हात्तीपोलोको रौनकः नवलपरासीमा जारी ३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्तीपोलो प्रयोगितामा सहभागी खेलाडी बल आफ्नो पक्षमा लिन प्रयास गर्दै । तस्विरः बिद्रोही गिरी

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित