समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

जापानलाई एकमुष्ट धन्यबाद ज्ञापन (फोटोफिचरसहित)

नेपाल घुम्न जान सार्बजनिक अपिल

10 Ok

टोकियो – गत वर्ष बैशाख १२ को महाभूकम्पबाट नेपालमा उत्पन्न प्राकृतिक बिपत्तिमा मन खोलेर सहयोग गरेको भन्दै आज जापानबासी नेपालीहरुले जापानलाई एकमुष्ट धन्यबाद ज्ञापन गरेका छन् । राजधानी टोकियो लगायत जापानको प्रमुख सहरहरुका करिव ५० ठाउँमा नेपालीहरु जम्मा भई उनीहरुले जापानी जनता र जापानी सरकारलाई धन्यबाद ज्ञापन गरेका हुन् ।

विस्तृतमा

 • 10

  गत वर्ष बैशाख १२ को महाभूकम्पबाट नेपालमा उत्पन्न प्राकृतिक बिपत्तिमा मन खोलेर सहयोग गरेको भन्दै आज जापानबासी नेपालीहरुले जापानलाई एकमुष्ट धन्यबाद ज्ञापन गरेका छन् ।  तस्वीर : समुद्रपारि

 • b/f}+bL …PÚ hnlaB't cfof]hgf
uf]/vfsf] d'Rrf]sdf lgdf{0ffwLg b/f}+bL …PÚ hnlaB't cfof]hgfsf] ;'?ª lgdf{0fsf] sfd ub}{ dhb'/ . o; cfof]hgfaf6 ^=% d]ufjf6 Ifdtfsf] ljB't pTkfbg ePkl5 uf]/vf ljB't ef/ s6f}tLaf6 d'Qm x'g]5 . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

  गोरखाको मुच्चोकमा निर्माणाधीन दरौंदी ‘ए’ जलबिद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम गर्दै मजदुर ।  तस्बिर : प्रशन्न पोखरेल

 • bf]wf/f–rfFbgLsf] 6f]ndf xfQL cftªs
s~rgk'/ lhNnfsf] dxfsfnL gbL kfl/sf] bf]wf/f–rfFbgL gu/kflnsfsf] lzjgu/ 6f]nsf a'l4 ;'gf/ / l;tf ;'gf/sf] 3/df ef/tLo xfQLn] cfqmd0f u/L eTsfO{lbPkl5 clxn] pgLx? ef/tdf /f]huf/Lsf nflu uPsf 5g . tl:a/ M ls/0f e§/fO{, /f;;

  कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नदी पारिको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाको शिवनगर टोलका बुद्धि सुनार र सिता सुनारको घरमा भारतीय हात्तीले आक्रमण गरी भत्काईदिएपछि अहिले उनीहरु भारतमा रोजगारीका लागि गएका छन् । तस्बिर : किरण भट्टराई

 • Fans gather outside Chesapeake Arena before Game 6 of the NBA basketball Western Conference Finals in Oklahoma City, Saturday, May 28, 2016. (AP Photo/Alonzo Adams)

  एनबिए बास्केटबलको पश्चिमी सम्मेलनमा ओक्लाहोमा शहरको चेसापीक एरिना बाहिर फ्यानहरुसंगको भेलामा गेम सिक्सका खेलाडीहरु । फोटो : एपी

 • sansad

  व्यवस्थापिका–संसदको शनिबार बसेको बैठकमा सहभागी सांसदहरु । तस्बिर: रासस ।

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
City Travel
Fairton INC
Cook Wanted
Korean Air

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Restaurant Bikrima
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित