समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
हालै नेपालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुको शिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं – समुद्रपारि डट कम परिवार
 • pmk

  प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला शुक्रबार बिहान वसन्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा सफाइमा सहभागी हुँदै । तस्बिरः यूपी लामिछाने

 • sflnu08sLdf tnfp
DofUbLsf] /fDr] uflj;sf] sfkmn8fF8faf6 v;]sf] klx/f]n] sfnLu08sLdf y'lgP/ ag]sf] s[lqd tnfp . klx/f] v:g] qmd hf/L /x]sfn] tnfp km'6fpg] k|of; ;kmn x'g ;s]sf] 5}g . tl:a/M sdn vqL, DofUbL, /f;;

  म्याग्दीको राम्चे गाविसको काफलडाँडाबाट खसेको पहिरोले कालीगण्डकीमा थुनिएर बनेको कृत्रिम तलाउ । पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकाले तलाउ फुटाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन । तस्बिरः कमल खत्री

 • Eknth

  उपराष्ट्रपति परमानन्द झासँग भेट गर्दै पूर्वमन्त्री एवं नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल (दायाँ) । तस्बिरः समुद्रपारि

 • ;j{;fwf/0fnfO{ ;f:tL
DofUbLsf] /fDr]–( sfkmn8fF8faf6 v;]sf] klx/f]sf] sf/0f a]gL–hf]d;f]d ;8s ca?4 ePkl5 cK7of/f] af6f] x'Fb} cfjthfjt u/]sf ;j{;fwf/0f . tl:a/ M sdn vqL, DofUbL, /f;;

  सुख्खा पहिरोले सास्तीः म्याग्दीको राम्चे–९ काफलडाँडाबाट खसेको पहिरोको कारण बेनी–जोमसोम सडक अबरुद्ध भएपछि अप्ठ्यारो बाटो हुँदै आवतजावत गरेका सर्वसाधारण । तस्बिरः कमल खत्री

 • zªvw/ art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln dWok'/ lyld, g]kfn ls8gL kmfpG8];g g]kfn, a|]; SofG;/ kmfpG8];g / 6«]s d]l8s ci6«]lnofsf] cfof]hgf ePsf] lgMz'Ns :jf:Yo lzlj/df Ps a[4sf] :jf:Yo k/LIf0f ub}{ lrlsT;s . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  देशी तथा विदेशी निकायहरुको सहयोगमा भएको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा एक बृद्धको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै चिकित्सक । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

प्रमुख समाचार

GMT Calling Card

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित