समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • tLhsf] 5d5dL 

 	afun'ª ;b/d'sfdl:yt PZjo{ kfs{df ufos k"0f{ kl/of/ / ;Ltf kl/of/n] lgsfn]sf] tLh uLtsf] b[Zo 5fofªsgsf qmddf gfRb} snfsf/x? . tl:a/–/fdaxfb'/ yfkf÷afun'ª–/f;;

  बागलुङ सदरमुकामस्थित एश्वर्य पार्कमा गायक पूर्ण परियार र सीता परियारले निकालेको तीज गीतको दृश्य छायाङ्कनका क्रममा नाच्दै कलाकारहरु । तस्बिरः रामबहादुर थापा

 • 1 Ilam golia 1

  मङ्गलवारेदेखि गजुरमुखी जाने सडकको किनारामा थुपारिएको गोलिया काठका कारण सवारीसाधन आवतजावतमा कठिनाई भएको छ । तस्बिरः गोविन्द लामिछाने, इलाम

 • nK;L v]tL ;'?jft 
Jofj;flos t/sf/L v]tLaf6 ljiffbLsf] k|of]u a9]sf] eGb} sfe|]knf~rf]ssf] pu|r08Lgfnf uflj;sf dlxnfx? dlxnf hfu/0f ;d"xsf] g]t[Tjdf nK;L v]tLsf] ;'?jft ub{} . tl:a/ M eLid/fh cf]emf–/f;;

  व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट विषादीको प्रयोग बढेको भन्दै काभ्रेपलाञ्चोकको उग्रचण्डीनाला गाविसका महिलाहरु महिला जागरण समूहको नेतृत्वमा लप्सी खेतीको सुरुवात गर्दै । तस्बिरः भीष्मराज ओझा

 • Hindu Demands Nepal as a Hindu State

  हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा साेमबार प्रदर्शन गरेका छन् । तस्बिरः कुमार श्रेष्ठ

 • e"sDkn] 3/ eTsfPkl5 :yfgLon] eQmk'/ gf;dgfdf y'kf/]sf] eUgfjz]if . eQmk'/ gu/kflnsfn] gu/leqsf] d'Vo ;8s / ko{6sLo If]qdf y'kfl/Psf] eUgfjz]if x6fpg l9nfO{ u/]kl5 cfjthfjtdf sl7gfO{ ePsf] 5 . tl:j/ M /d]z lu/L, eQmk'/ . /f;;

  भक्तपुर नगरपालिकाले नगरभित्रको मुख्य सडक र पर्यटकीय क्षेत्रमा थुपारिएको भग्नावशेष हटाउन ढिलाई गरेपछि आवतजावतमा कठिनाई भएको छ । तस्विरः रमेश गिरी

GMT International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

 • जंगबहादुर बन्ने रहरको मलाम !

  Bisho

  ‘बुद्ध र जंगबहादुरको फ्युजन जरुरी छ’ शान्ति प्रक्रियामा आएको केही महिनापछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले…

समाचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित