समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • 1435748387182_HK-Jajarkot-vegetable

  खलंगा पाँचकाटिया सडक बन्द भएपछि गाउँबाट तरकारी बोकेर सदरमुकाममा बिक्रीको लागि ल्याउँदै । तस्बिरः हेमन्त के सी

 • Pashupati Murarka new FNCCI president

  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा पशुपति मुरारकालाई निर्विरोध बनाएपछि खुसीयाली साट्दै बायाँ भाष्करराज राजकर्णिकार र दायाँ भवानी राणा । राणा र राजकर्णिकारले अध्यक्षमा गरेको दाबी छाडेपछि पशुपति मुरारकाले आगामी १८ महिना महासंघको नेतृत्व लिने निश्चित भएको छ । तस्बिरः कुमार श्रेष्ठ

 • o'jf nlIft df}/Lkfng
lrtjgsf] v}/xgLsf 6]sjxfb'/ kl/of/sf] cg'bfgsf] df}/Lkfng . lrtjgdf z'? ePsf] o'jf nlIft df}/Lkfng sfo{qmdcGtu{t oxfFsf w]/} o'jfx?n] df}/Lkfng Joj;ffo ;~rfng u/]sf 5g . tl:a/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/, lrtjg, /f;;

  चितवनको खैरहनीका टेकवहादुर परियारको अनुदानको मौरीपालन । चितवनमा शुरु भएको युवा लक्षित मौरीपालन कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका धेरै युवाहरुले मौरीपालन व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । तस्बिरः नारायण ढुंगाना

 • Onfd d]lzgaf6 v]t hf]Tb}
 d]lzgaf6 v]t hf]Tb} Onfd gu/kflnsfsf ls;fg . uf]¿ kfNg'sf] ;§f clxn] ldgL l6«n/af6 v]t hf]Tg] qmd a9]sf] 5 . tl:a/M uf]ljGb nfld5fg]÷Onfd–/f;;

  मेसिनबाट खेत जोत्दै इलाम नगरपालिकाका किसान । गोरू पाल्नुको सट्टा अहिले मिनी ट्रिलरबाट खेत जोत्ने क्रम बढेको छ । तस्बिरः गोविन्द लामिछाने

 • of;f{u'Daf ;ªsng ug]{ a]nf eof]
d]nL ;fd'bflos jg cGtu{tsf of;f{ kf6gdf Ps}7fFpdf hDdf u/]/ jg v'Nnf ul/Psf] hfgsf/L u/fPkl5 ;fd"lxs?kdf ax'd'No hl8a'6L of;f{u'Daf ;ªsng ug{ hfFb} ;j{;fwf/0f . of;f{u'Daf ;ªsng ug]{ ;dodf ljleGg lhNnfaf6 ;j{;fwf/0f 8f]Nkf cfpg] ub{5g . tl:a/ M /fdrGb| Gof}kfg], 8f]Nkf, /f;; .

  यार्साको खोजीमाः डोल्पाको मेली सामुदायिक वन अन्तर्गतका यार्सा पाटनमा एकैठाँउमा जम्मा गरेर वन खुल्ला गरिएको जानकारी गराएपछि सामूहिकरुपमा बहुमुल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न जाँदै सर्वसाधारण । तस्बिरः रामचन्द्र न्यौपाने

GMT International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

 • एमालेले कृषिमन्त्री हटाउने

  Hon Hari Parajuli

  काठमाडौं- असार १५ को कृषिपर्वका अवसरमा एक स्थानीय महिलाप्रति अशोभनीय र अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेवापत…

 • नेपालको लज्जास्पद हार

  Nepal-Vs-Middlesex-1

  काठमाडौं – दोस्रो ट्वेन्टी-ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा पनि नेपाल नेदरल्याण्डसँग पराजित भएको छ । बुधबार नेदरल्यान्ड्सले…

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित