समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

‘‘मालेमावादलाई अनुसरण गरे भट्टराईसँग पनि एकता’’

Interview-with-dev-gurung

काठमाडौं – करिब एक दर्जनको हाराहारीमा विभाजित भएका माओवादीहरु एकतामा बाँधिएका छन् र नेकपा माओवादी केन्द्र गठन भएको छ । विभाजित १० घटकले बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अब छिट्टै नै सभा, भेला र संगठन विस्तारसहित एक वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्ने बताएको छ । तर, एकताको घोषणा गर्दैगर्दा केही माओवादी घटकहरु अझै छुट्टिएर बसेका छन् भने केही नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छन् ।

विस्तृतमा

 • /;'jfsf]] lrh pTkfbg s]Gb|
/;'jfsf] uTnfªdf /x]sf] lrh pTkfbg s]Gb|df sfd ub}{ Ps sd{rf/L . tl:a/ M /d]z nD;fn, /f;;

  चिज बनाउँदैः रसुवाको गत्लाङमा रहेको चिज उत्पादन केन्द्रमा काम गर्दै एक कर्मचारी । तस्बिरः रमेश लम्साल

 • pahiro

  जोखिममा बसोवासः म्याग्दीको बैसरीमा एक वर्ष अघि पहिरो गएकोले पुनः पहिरो खस्ने जोखिम रहेपनि पीडितहरु पुरानै ठाउँमा अस्थायी टहरामा बसोबास गर्न बाध्य छन् । तस्बिरः सन्तोष गौतम

 • k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLsf] cfXjfgdf l;+xb/jf/df dªunaf/ a;]sf] lqkIfLo j}7sdf ;xefuL zLif{ g]tfx? . pQm a}7sdf dw];L df]rf{ / ;ª3Lo u7aGwg cg'kl:yt ePsf] 5 . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा सिंहदरवारमा मङ्गलबार बसेको त्रिपक्षीय वैठकमा सहभागी शीर्ष नेताहरु । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

 • Sur Bahadur Singh

  अभ्यासः वनमा वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी सचेतनामूलक प्रयोगागत्मक अभ्यास गर्दै जुम्ला वन उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु । तस्बिरः शुरबहादुर सिंह

 • Kalopattre

  कञ्चनपुरको बेलौरी कलुवापुर सडक कालोपत्रे गर्दै मजदुर । तस्बिर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Restaurant on Sale
Fairton INC
Cook Wanted
Korean Air

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Restaurant Bikrima
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित