समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

टोकियोमा भोलि बृहत स्वास्थ्य सचेतना गोष्ठि हुँदै, तयारी पुरा

पाँच विज्ञहरुको बिशेष प्रस्तुती रहने

Bake Bardiya Samaj

टोकियो – जापानमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील बिषयमा सजग गराउने उद्देश्यले भोलि शनिवार टोकियोमा बृहत स्वास्थ्य सचेतना गोष्ठि हुने भएको छ ।

विस्तृतमा

 • 6f]8s]sf] ;'Gb/tf
DofUbLsf] ko{6sLo 6f]8s]af6 b]lvPsf] dgf]/d lxdz[ªvnf . o; If]qsf] ko{6g ljsf;sf] nflu cfufdL kmfu'g clGtd ;ftfdf dxf]T;j cfof]hgf ul/Psf] 5 . tl:a/M sdn vqL, DofUbL, /f;;

  म्याग्दीको पर्यटकीयस्थल टोड्केबाट देखिएको मनोरम हिमशृङ्खला । यस क्षेत्रको पर्यटन विकासको लागि आगामी फागुन अन्तिम सातामा महोत्सव आयोजना गरिएको छ । तस्बिरः कमल खत्री, म्याग्दी

 • kmnfd] vf]/df 
kmnfd] vf]/leq !% dlxgfb]lv a;]sf bf]nvfsf] h'Fu'–$ sf dfgl;s ;Gt'ng u'dfPsf $) jifL{o Zofdaxfb'/ e'h]n . tl:a/ M uf]s0f{k|;fb e08f/L, bf]nvf, /f;;

  फलामे खोरभित्र १५ महिनादेखि बसेका दोलखाको जुँगु–४ का मानसिक सन्तुलन गुमाएका ४० वर्षीय श्यामबहादुर भुजेल । तस्बिरः गोकर्णप्रसाद भण्डारी, दोलखा

 • ;/;kmfO cleofg
k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{non] z'qmaf/ cfof]hgf u/]sf] l;+xb/af/af6 ;/;kmfO cleofg ;~rfng ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले शुक्रबार आयोजना गरेको सिंहदरबारबाट सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै । तस्बिरः रोशन सापकोटा

 • emfkfsf] a'wjf/]l:yt ;xsf/Låf/f ;~rflnt ;'kf/L k|zf]wg sf/vfgfdf sfFrf] ;'kf/L pl;g]/ ;'sfOFb} . emfkfdf #$ j6f ;xsf/L ;+:yfn] k/Dk/fut k|zf]wg sf/vfgf ;~rfngdf NofPsf 5g . tl:a/ M rGb|snf e08f/L, emfkf, /f;;

  झापाको बुधवारेस्थित सहकारीद्वारा सञ्चालित सुपारी प्रशोधन कारखानामा काँचो सुपारी उसिनेर सुकाइँदै । झापामा ३४ वटा सहकारी संस्थाले परम्परागत प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तस्बिरः चन्द्रकला भण्डारी, झापा

 • clvn g]kfn /fli6«o :jtGq ljBfyL{ o'lgogsf] sf7df8f}Fsf] e[s'6Ld08kdf laxLaf/ cfof]lht @@cf}+ /fli6«o dxflwj]zgdf g[To k|:t't ub}{ snfsf/ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बिहीबार आयोजित २२औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नृत्य प्रस्तुत गर्दै कलाकार । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Good times advertisnment

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Tamang Samaj
Restaurant on Sale
Raju Lama Concert in Japan
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित