समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा

डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी त्याग : सनक कि दूरदृष्टि ?

Baburam_banner

काठमाडौं – नेपालको राजनीतिमा एक भरोसायोग्य खेलाडिका रुपमा परिचय बनाएका एमाओबादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको आकस्मिक आएको राजीनामाले नेपाली राजनीति बजारमा अझै चर्चा सेलाएको छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराई पार्टीभित्र र बाहिर बेलाबेलामा विवादमा आइरहने नेता हुन ।

विस्तृतमा

 • (151007) -- BEIJING , Oct. 7, 2015 (Xinhua) -- Photo taken on Sept. 12, 2015 shows people visiting the Shapotou scenic spot in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. Desert Tourism in northwest China attracts a large number of tourists from home and abroad.(Xinhua/Wang Song) (zwx)

  चीनको उत्तरपश्चिमी स्वायत्त प्रदेश निन्जीय हुई क्षेत्रमा पर्यटकहरु । मरभूमिको सफारीका लागि चीनको यो क्षेत्रमा वर्सेनि धेरै पर्यटकहरु पुग्ने गर्छन् । यो तस्बिर १२ सेप्टेम्बर २०१५ मा लिइएको हो । तस्बिरः सिन्ह्वा

 • (151007) -- DHAKA, Oct. 7, 2015 (Xinhua) -- Students stage a demonstration demanding retake of medical and dental college admission test in Dhaka, Bangladesh, Oct. 7, 2015. Alleging widespread question leak, hundreds of admission seekers have been demonstrating since Sept. 19, a day after the medical admission tests were held. (Xinhua/Shariful Islam) (zjy)

  मेडिकल र डेन्टल शिक्षामा पुनः प्रवेश परिक्षाको माग गर्दै बंगलादेशको राजधानी ढाकामा प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरु । प्रवेश परिक्षाको प्रश्नपत्र आउट भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले सडक तताइरहेका छन् । तस्बिरः सिन्ह्वा

 • s]ldsn P08 d]l8sn ;Knfo;{ P;f]l;o;g g]kfnsf] !!cf}+ :yfkgf lbj;sf] cj;/df a'waf/ laxfg lgsfn]sf] k|eft km]/L . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसियसन नेपालको ११औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार बिहान निकालेको प्रभात फेरी । तस्बिरः रोशन सापकोटा

 • k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df k|wfgdGqL tyf sfFu|]; ;efklt ;'zLn sf]O/fnfsf] ;efkltTjdf a'waf/ ljxfg g]kfnL sf+u|];sf] s]Gb|Lo ;ldltsf] j}7s j:b} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सभापतित्वमा बुधबार बिहान नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको वैठक वस्दै । तस्बिरः रासस

 • k|wfgdGqL b}jL k|sf]k p4f/ sf]ifdf g]kfnL sf+u|];sf] tkm{af6 Ps s/f]8 *! nfv !@ xhf/ ?k}ofFsf] r]s k|wfgdGqL tyf sfFu|]; ;efklt ;'zLn sf]O/fnfnfO{ k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df a'waf/ ljxfg x:tfGt/0f ub}{ pk;efklt /fdrGb| kf}8]n / al/i7 g]tf z]/jxfb'/ b]pjf . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  सहयोगः प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट एक करोड ८१ लाख १२ हजार रुपैयाँको चेक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा । तस्बिरः रोशन सापकोटा

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Presenting Classified Ads

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित