समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • Mideast Iran Hungary

  कुटनीतिक कुराकानीः इरान भ्रमणमा रहनुभएका हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्वान (बायाँ) संग तेहरानस्थित आफ्नै कार्यलयमा भेटवार्ता गर्नुहुँदै इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानी (दायाँ) । तस्विरः एपी

 • 12333875_1178047762222887_375412708_o

  भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको बूढानीलकण्ठ स्थित एक घरमा रिट्रोफिट गरिदै । तस्बिरः समुद्रपारि

 • ;jf/L ;fwgnfO{ 6fOd sf8{ 
	u'NdLaf6 5'6g] ;jf/L ;fwgsf a; rfnsnfO{ 6fOd sf8{ Joj:yf ub}{ k|d'v lhNnf clwsf/L k|bLk/fh sF8]n . a9bf] ;jf/L b'3{6gf Go"gLs/0f ug{ lhNnf 6«flkms sfof{no, u'NdLsf] ;lqmotfdf ;f]daf/b]lv 6fOd sf8{sf] Joj:yf ul/Psf] xf] . tl:a/ M sf}/j vqL, u'NdL, /f;;

  गुल्मीबाट छुट्ने सवारी साधनका बस चालकलाई टाइम कार्ड व्यवस्था गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेल । बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, गुल्मीको सक्रियतामा सोमबारदेखि टाइम कार्डको व्यवस्था गरिएको हो । तस्बिरः कौरव खत्री, गुल्मी

 • ljZj P8; lbj;sf] cj;/df /fhwfgLdf dªunaf/ P8; /f]usf] /f]syfd u/f}{ eGg] Kn]sf8{;lxt o'jtLx? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  विश्व एड्स दिवसको अवसरमा राजधानीमा मंगलबार एड्स रोगको रोकथाम गर्रौ भन्ने प्लेकार्डसहित युवतीहरु । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

 • index1

  भारतीय नाकाबन्दीको बिरोधमा पोर्चुगलको राजधानी लिस्वोनस्थित भारतीय दूतावास अगाडी प्रदर्शनमा सहभागी गैरआवासीय नेपालीहरु । तस्विरः गणेश पाण्डे

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित