समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner
 • /fli6«o nf]stflGqs 6«]8 o'lgog dxf;+3 :jtGqåf/f cGt/f{li6«o >lds lbj;sf cj;/df cfOtaf/ sf7df8f}Fdf cfof]lht sfo{qmd . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  श्रमिक दिवस : राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रम । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ

 • s~rgk'/sf] r'/] If]qsf] ;fd'bflos jgdf nfu]sf] cfuf] lgefpFb} g]kfnL ;]gfsf] xg'dfgWjh u'Ndsf] ;}lgs 6f]nL . tl:a/ M z]/axfb'/ l;+x, s~rgk'/, /f;;

  कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रको सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउँदै नेपाली सेनाको हनुमानध्वज गुल्मको सैनिक टोली ।

 • gjnk/f;Ldf z'qmaf/ /fltaf6 ;'? ePsf] b'O{lbg] d'l:nd wdf{jnDaLx?sf] cGt/fli6«o ;Dd]ngdf ;xefuLx? . ;Dd]ngdf wfld{s k|jrgsf nflu ;fpbL, n]agfg, aªunfb]z, ef/t / g]kfnsf wdf{jnDaLx?sf] ;xeflutf 5 . tl:a/ M k'?iff]Qd ;'j]bL÷gjnk/f;L, /f;;

  नवलपरासीमा शुक्रबार रातिबाट सुरु भएको दुईदिने मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीहरु । सम्मेलनमा धार्मिक प्रवचनका लागि साउदी, लेबनान, बङ्गलादेश, भारत र नेपालका धर्मावलम्बीहरुको सहभागिता छ ।

 • cGt/f{li6«o >lds lbj;sf] cj;/ kf/]/ Ho]i7 gful/sn] cfkmgf] >dsf] ;Ddfg ul/of]; egL ;/sf/nfO{ bjfj l;h{gf ug{] p2]Zon] cfh laxfg ;a]/} /fhwfgLdf cfof]hgf ul/Psf] ¥ofnL . tl:a/ M gf/fo0fk|;fb Gof}kfg]÷/f;;

  अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो श्रमको सम्मान गरियोस् भनी सरकारलाई दवाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आइतबार बिहान सबेरै राजधानीमा आयोजना गरिएको र्‍याली ।

 • Raj Kumar

  जापानको गुन्माकेनमा पर्ने आशिकावा फ्लावर पार्कमा मनै लोभ्याउने ढकमक्क फुलेका फूलहरु । तस्वीर :  राजकुमार लामिछाने

Nepal Rastra Bank

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Restaurant on Sale
Cook Wanted
Korean Air

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित