समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • UK Mela

  बेलायतमा नेपाली मेला- हलो जुवा कांधैमा : बेलायतमा हालै भएको नेपाली मेलामा एक पूर्व गोर्खा सैनिकद्वारा हलो जुवा कांधमा राखेर नेपालीपनको एक झलक प्रदर्शन गर्दै । तस्विर : समुद्रपारि

 • xfF; kfng
s~rgk'/ hf]gfk'/sf s[ifsn] Jofj;flos?kdf xfF; kfn]/ dgUo cfDbfgL ug{ yfn]sf 5g . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

  कञ्चनपुर जोनापुरका कृषकले व्यावसायिकरुपमा हाँस पालेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर

 • 6Lsfk'/ cfqmd0fdf k/L pkrf/sf qmddf d[To' ePsf s~rgk'/sf] emnf/Llkknf8L–^ sf k|x/L xjNbf/ hgs g]uLsf ^) jifL{o a'af aL/l;+x g]uL gfltgfltgL;lxt . hgssf] d[To'n] oL afnaflnsfsf] eljio cGof}n ag]sf] 5 . tl:a/ M z]/axfb'/ l;+x, s~rgk'/, /f;;

  टीकापुर आक्रमणमा परी उपचारका क्रममा मृत्यु भएका कञ्चनपुरको झलारीपिपलाडी–६ का प्रहरी हवल्दार जनक नेगीका ६० वर्षीय बुबा बीरसिंह नेगी नातिनातिनीसहित । जनकको मृत्युले यी बालबालिकाको भविष्य अन्यौल बनेको छ । तस्बिरः शेरबहादुर सिंह, कञ्चनपुर

 • lrlsT;f lzIff ;'wf/sf] dfu ub}{ 5}6f}F k6s lzIf0f c:ktfndf cgzg al;/xg'ePsf 8f uf]laGb s];Lsf] :jf:Yo cj:yf gfh's . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै छैटौँ पटक शिक्षण अस्पतालमा अनशन बसिरहनु भएका डा गोबिन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक । तस्बिरः रोशन सापकोटा

 • 11

  तीज सुन्दरीका विजेताहरु स्याम्पी (तीज सुन्दरी, बिचमा ) , मनिषा (फष्ट रनरअप, बांया)  र स्मृति (सेकेण्ड रनरअप, दांया) । तस्विर : समुद्रपारि

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Presenting Classified Ads

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित