समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • u|fxssf] k|ltIffdf Jofkf/L
bz}+sf] a]nfdf eL8ef8 x'g] gofF a;kfs{df /x]sf] cfsfz] k'nsf Jofkf/L u|fxssf] k|ltIffdf . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  दशैंको बेलामा भीडभाड हुने नयाँ बसपार्कमा रहेको आकाशे पुलका व्यापारी ग्राहकको प्रतिक्षामा । तस्बिरः रोशन सापकोटा

 • kqsf/ >Ls[i0f dxh{gåf/f lnlvt sLlt{k'/sf] P]ltxfl;s gfr …uy' Kofv+Ú -uy' gfr_sf] ljdf]rg ub}{ gfrsf u'?x? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  पत्रकार श्रीकृष्ण महर्जनद्वारा लिखित कीर्तिपुरको ऐतिहासिक नाच ‘गथु प्याखं’ गथु नाचको विमोचन गर्दै नाचका गुरुहरु । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • sf7df8f}F eb|sfnLdf dªunaf/ OGwg eg{ nfda4 lghL ;jf/L ;fwgx? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

  काठमाडौँ भद्रकालीमा मङ्गलबार इन्धन भर्न लामबद्ध निजी सवारी साधनहरु । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • b;}+sf] 36gf:yfkgfsf] lbgb]lv bzdL;Dd sf7df8f}Fsf] eb|sfnLdf 5ftLdf hd/f pdfg{ a:b} xf/tL dftf ;fdflhs ;]jf ;ª3sf pkfWoIf zflGt -Ozf_ >]i7 . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  दसैंको घटनास्थापनाको दिनदेखि दशमीसम्म काठमाडौँको भद्रकालीमा छातीमा जमरा उमार्न बस्दै हारती माता सामाजिक सेवा सङ्घका उपाध्यक्ष शान्ति इशा श्रेष्ठ । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 • s~rgk'/sf] hf]gfk'/sf s[ifs wfg emfb{} . jfnL nfUg] a]nfdf kfgL gkbf{ wfg pTkfbgdf bz k|ltzt eGbf a9Ln] x|f; cfPsf] s[lif ljsf; sfof{non] hgfPsf] 5 . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;

  कञ्चनपुरको जोनापुरका कृषक धान झार्दै । वाली लाग्ने बेलामा पानी नपर्दा धान उत्पादनमा दश प्रतिशत भन्दा बढीले ह्रास आएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Presenting Classified Ads

विचारथप पढ्नुहोस्

 • जापानाँ नेपालीको रिफाैजी मोह

  duraritukumar

  जो मानिस आफ्नो ज्यानको खतरा छ, नेपाल जान सक्दिन भनेर जापान सरकारसँग ज्यान सुरक्षाको लागि लम्पसार परेको छ, त्यही व्यक्ति जापानी नागरिकलाई नेपालमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन्छ ।

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित