समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner
 • udL{sf] kmn v/a'hf
hgsk'/sf] 9Ns]a/l:yt /fhdfu{ 5]pdf laqm]tf k|lt uf]6f Ps;o ?lkofFdf v/a'hf laqmL ub}{ . tl:a/M ofd k|wfg, O6x/L, /f;;

  जनकपुरको ढल्केबरस्थित राजमार्ग छेउमा प्रति गोटा एकसय रुपियाँमा खरबुजा बिक्री गर्दै बिक्रेता ।

 • rfpldg 3fddf ;'sfpFb}
lrtjgsf] h]u]8Ldf pBf]uaf6 tof/ ul/Psf] rfpldg 3fddf ;'sfpFb} tl:a/M gf/fo0f 9'+ufgf,/Tggu/,lrtjg,/f;;

  चितवनको जेगेडीमा उद्योगबाट तयार गरिएको चाउमिन घाममा सुकाउँदै । शहरमा मात्र हाेइन गाँउ गाँउमा पनि चाउमिनकाे माग बढ्रदाे छ ।

 • Photo Jornalist

  इलामको पश्चिमी साकफारा गाविसमा कूचो जोख्दै व्यापारी । अहिले गाउँमा कूचोको मूल्य निक्कै बढेको छ ।

 • g]skf -Pdfn]_ / PsLs[t g]skf -dfcf]jfbL_aLr gf}a'Fb] ;xdlt 
;/sf/ ;~rfngsf ljifodf laxLaf/ ca]/ /flt afn'jf6f/df g]skf -Pdfn]_ / g]skf Pdfcf]jfbLsf aLr gf}a'Fb] ;xdlt ePkl5 ;fd"lxs tl:a/ lv+rfpFb} k|wfgdGqL Pjd Pdfn]sf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL / Pdfcf]jfbLsf cWoIf k'iksdn bfxfn nufot g]tfx? . tl:a/M ;f}hGo k|wfgdGqLsf] lghL ;lrjfno

  सरकार सञ्चालनका विषयमा बिहीबार अबेर राति बालुवाटारमा नेकपा (एमाले) र नेकपा एमाओवादीका बीच नौबुँदे सहमति भएपछि सामूहिक तस्बिर खिंचाउँदै प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताहरु ।

 • Ilam

  पूर्वी इलामको पशुपतिनगरस्थित एक चियाबारीमा हरियोपत्ती टिप्दै महिला मजदुरहरू । तस्बिरः गोविन्द लामिछाने

Nepal Rastra Bank

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Restaurant on Sale
Cook Wanted
Korean Air

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित