समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner
 • sfe|]df wfg lbj;
g]kfnL sfFu|];sf jl/i7 g]tf /fdrGb| kf}8]n sfe|]sf] gfnfdf wfg lbj;sf cj;/df wfg /f]kfOF ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल काभ्रेको नालामा धान दिवसका अवसरमा धान रोपाइँ गर्दै । तस्बिर : रोशन सापकोटा,

 • /fli6«o wfg lbj; tyf /f]kfO{+ dxf]T;jsf cj;/df wgu9l:yt v]tdf …/fO{; 6«fG; NkfG6/… åf/f wfg /f]kfO{+sf] k|bz{gL ul/+b} . tl:a/M l;4/fh e§, /f;;, wgu9L

  राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सवका अवसरमा धनगढस्थित खेतमा ‘राईस ट्रान्स ल्पान्टर Ã¥ारा धान रोपाईंको प्रदर्शनी गरिंदै । तस्बिरः सिद्धराज भट्ट

 • kf]v/fdf /f]kfOF dxf]T;j
kf]v/f ko{6g kl/ifbåf/f a'waf/ kf]v/fdf cfof]lht !#cf}+ /f]kfOF dxf]T;jdf g]kfnL kf]zfsdf ;lhPsf dlxnf . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

  पोखरा पर्यटन परिषद्द्वारा बुधबार पोखरामा आयोजित १३औं रोपाइँ महोत्सवमा नेपाली पोशाकमा सजिएका महिला । तस्बिर : वासुदेव पौडेल

 • wfg lbj;
lrtjgsf] /Tggu/l:yt ;f}/fxfdf wfg lbj;sf ca;/df lxnf] v]n]/ /dfpFb} lrlgofF ko{6s . tl:a/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/, lrtjg /f;;

  चितवनको रत्ननगरस्थित सौराहामा धान दिवसका अबसरमा हिलो खेलेर रमाउँदै चिनियाँ पर्यटक । तस्बिर : नारायण ढुंगाना

 • uf]/vfsf] of;f{ ufpF
e"sDkkLl8tn] Ps cfk;df ;xof]u / C0f lnP/ k'gMlg{df{0f u/]sf pQ/L uf]/vfsf] sfzLufpF–! / @ sf] of;f{ ufpF . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

  भूकम्पपीडितले एक आपसमा सहयोग र ऋण लिएर पुनःर्निर्माण गरेका उत्तरी गोरखाको काशीगाउँ–१ र २ को यार्सा गाउँ । तस्बिर : प्रशन्न पोखरेल

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Everest Spice
City Travel
Space
sakura izakaya
Tokyo Rodhi Club

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Shrandanjali
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित