समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • k'?if j}b]lzs /f]huf/Ldf sdfO{ ug{ uPkl5 hutLk'/–! sfF:t/fsL lutf n'xf/ v]t hf]Tg jfWo . tl:a/ M x]dGt s] ;L, hfh/sf]6, /f;;

  पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा कमाई गर्न गएपछि जगतीपुर–१ काँस्तराकी गिता लुहार खेत जोत्न वाध्य । तस्बिरः हेमन्त के सी

 • afv|fkfng
DofUbL tf]l/kfgLsf ls;fg cfgGb l/hfnn] ug'{ePsf] Joj;flos afv|fkfng M tl:a/M sdn vqL, DofUbL, /f;;

  म्याग्दी तोरिपानीका किसान आनन्द रिजालले गर्नुभएको व्यवसायिक बाख्रापालन । तस्बिरः कमल खत्री

 • e"sDkkl5 uf]/vfsf] a'4 / /flglks lxdfnsf] km]bdf uPsf] klx/f] . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

  भूकम्पपछि गोरखाको बुद्ध र रानिपिक हिमालको फेदमा गएको पहिरो । तस्बिरः प्रशन्न पोखरेल

 • kp_jp

  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटस्थित निवासमा भेट गर्दै जापानी राजदूत मासासी ओगावा । तस्बिरः आनन्दराम डंगोल

 • India

  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नयाँदिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा डिजिटल प्रोजेक्ट शुभारम्भ गर्दै । तस्बिरः एपी

GMT International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित