समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • gjnk/f;Lsf] k|;f}gL lep/fgdf u}+8fn] n8fPsf] s]/f3f/L . lrtjg /fli6«o lgs'~hdf k|ofKt 3fF;] d}bfg gxF'bf lxpFbdf r/gsf nflu aflx/ lg:sg] u}+8fn] ls;fgsf] afnL gi6 ug]{ u/]sf] 5 . tl:a/ M ljb|f]xL lu/L, gjnk/f;L, /f;;

  नवलपरासीको प्रसौनी भिउरानमा गैंडाले लडाएको केराघारी । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रयाप्त घाँसे मैदान नहुँदा हिउँदमा चरनका लागि बाहिर निस्कने गैंडाले किसानको बाली नष्ट गर्ने गरेको छ । तस्बिरः विद्रोही गिरी, नवलपरासी

 • xjfO{ OGwg;lxtsf] 6Øfªs/ lgolGqt
j8f k|x/L sfof{no gf/fo0fu9n] ;f]daf/ /flt lgoGq0fdf lnPsf] sfnf]ahf/L u/L NofOPsf] xjfO{ OGwg;lxtsf] 6Øf+s/ . tl:a/ M gf/fo0f k|;fb clwsf/L, lrtjg, /f;;

  वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढले सोमबार राति नियन्त्रणमा लिएको कालोबजारी गरी ल्याइएको हवाई इन्धनसहितको ट्यांकर । तस्बिरः नारायणप्रसाद अधिकारी, चितवन

 • Eff/tLo x:tIf]k / gfsfaGbLsf lj?4 g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ dfcf]jfbLåf/f /fhwfgLdf cfof]lht j[xt hgk|bz{g tyf lj/f]w ¥ofnLdf ;xefuL ljBfyL{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीद्वारा राजधानीमा आयोजित वृहत जनप्रदर्शन तथा विरोध र्‍यालीमा सहभागी विद्यार्थी । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

 • gfsfaGbLsf lj?4 j[xt hfu/0f ¥ofnLdf ;xefuL rnlrqsdL{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  नाकाबन्दीका विरुद्ध वृहत जागरण र्‍यालीमा सहभागी चलचित्रकर्मी । तस्बिरः रोशन सापकोटा

 • lzi6frf/ e]6
pk/fi6«klt gGbaxfb'/ k'g;“u ;f]daf/ pk/fi6«klt sfof{no axfb'/ ejgdf lzi6frf/ e]6 ug'{x'“b} g]kfnsf nflu hfkfgL /fhb"t df;f;L cf]ufjf . tl:a/ M pk/fi6«kltsf] lghL ;lrjfno

  उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग सोमबार उपराष्ट्रपति कार्यालय बहादुर भवनमा शिष्टाचार भेट गर्नुहुँदै नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावा । तस्बिरः उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालय

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित