Updates
 • /f/fdf ;]NkmL 
g]kfn s} 7"nf] tyf ulx/f] d'usf] /f/ftfn 3'Dg cfPsf cfGtl/s ko{6sx? ;]NkmL lvRb} . tl:a/ M g[k]Gb| axfb'/ dNn, d'u', /f;;

  रारामा सेल्फी

  नेपाल कै ठूलो तथा गहिरो मुगको राराताल घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटकहरु सेल्फी खिच्दै । तस्बिर : नृपेन्द्र बहादुर मल्ल
 • a'6ofgn] n'sfpFb} chod]?sf]6
88]Nw'/f lhNnfsf] chod]? uflj;l:yt chod]?sf]6sf] ;+/If0f tyf ;+a4Fg x'g g;Sbf lj;+ !!(! df lgld{t P]ltxfl;s b/af/sf] xfn eUgfjz]if klg ;;fgf a'6ofg tyf emf8Ln] 5f]lk/x]sf] / hL0f{ eO;s]sf b]jn . tl:a/ M wgaxfb'/ e08f/L, 88]Nw'/f, /f;;

  बुट्यानभित्र अजयमेरुकोट

  डडेल्धुरा जिल्लाको अजयमेरु गाविसस्थित अजयमेरुकोटको संरक्षण तथा संबद्धँन हुन नसक्दा विसं ११९१ मा निर्मित ऐतिहासिक दरबारको हाल भग्नावशेष पनि ससाना बुट्यान तथा झाडीले छोपिरहेको र जीर्ण भइसकेका देवल ।
 • 1474726343513_dg_ghimire_160724_2

  दुर्घटनाग्रस्त विमान

  भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेक्रममा आज अपराह्न दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमान । बिमानमा सामान्य क्षेति भएपनि यात्रु तथा चालकदलका सम्पुर्ण सदस्य सकुशल रहेका छन । तस्बिर : दीपक घिमिरे
 • kSsL k'n gx'Fbfsf] ;f:tL M vf]6fªsf] lbQm]n Nofpg lk7o'Fdf vfgf ksfpg] UofF;sf] l;lnG8/ af]s]/ emf]n'ªu] k'ndfkm{t b"wsf];L tfg]{ tof/L ub}{ el/of . dWo kxf8L nf]sdfu{df kg]{ ho/fd3f6df 5 jif{cl3 lgdf{0fsf] sfd yflnPsf] kSsL k'n 7]s]bf/ sDkgLsf] nfk/afxLn] clxn];Dd k"/f ePsf] 5}g . tl:a/ M s]bf/ du/÷vf]6fª, /f;;

  पक्की पुल नहुँदाको सास्ती !

  खोटाङको दिक्तेल ल्याउन पिठ्युँमा खाना पकाउने ग्याँसको सिलिन्डर बोकेर अहिलेसम्म पक्की पुल नबनेकाले झोलुङ्गेपुलबाट दूधकोसी तार्ने तयारी गर्दै भरिया  
 • ;L;Ll6eLaf6 lgu/fgL
dxfgu/Lo k|x/L sfof{no /fgLkf]v/Ldf ;L;Ll6eL sIfaf6 pkTosfsf] clt Jo:t :yn, ;+j]bglzn If]q / k|d'v ;8s If]qsf] ultljwL l;l;6LeLdfkm{t lgu/fgL ub}{ k|x/L . pkTosfdf clxn] @$! 7fpFdf l;l;6eL h8fg /x]sf]df ca yk ($ :yfgdf h8fg ug]{ sfo{ eO{/x]sf] 5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  सीसीटिभीबाट निगरानी

  महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सीसीटिभी कक्षबाट उपत्यकाको अति व्यस्त स्थल, संवेदनशिल क्षेत्र र प्रमुख सडक क्षेत्रको गतिविधी सिसिटीभीमार्फत निगरानी गर्दै प्रहरी ।

जापान समाचार...थप

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा जापान प्रस्थान

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा शुक्रबार जापान प्रस्थान गर्नुभएको छ । जापानस्थित युवा डे इन्टरनेसनल एसोसिएसनद्वारा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन अध्यक्ष थापा गए राति करिब ११ बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले...

समाचार...थप

नयाँ सामाजिक विकास ऐन ल्याउन गैसस महासंघको माग

काठमाडौं – गैरसरकारी संस्था महासंघले नागरिक संस्थाहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम हुने गरी वद्लिदो परिवेशमा गैरसरकारी संस्था र नागरिक संगठनको भूमिका स्पष्ट गर्दै नयाँ सामाजिक विकास ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासचिव मिलन श्रेष्ठ र अध्यक्ष गोपाल लम्सालद्धारा हस्ताक्षरित एक विज्...

प्रवास...थप

अफ्रिकी–अमेरिकी इतिहास अब संग्रहालयमा

वासिंटन – अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अफ्रिकी–अमेरिकी इतिहाससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक संग्रहालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ । मेरिकाको वाशिङटन डीसीको नेशनल पार्क मलमा रहेको यो संग्रहालय उद्घाटनलगत्तै सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । संग्रहालय स्वतन्त्रताका लागि गरिएको साझा यात्राको निशानी ...

फोटो फिचर...थप

सूचना-प्रबिधि...थप

साहित्य...थप

© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित