समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner
 • ;'v]{tsf] la/]Gb|gu/df ofq'sf] kvf{Odf l/S;f . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

  यात्रुको पर्खाईः सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा यात्रुको पर्खाइमा रहेका रिक्सा चालक । तस्बिरः रोशन सापकोटा

 • ;'v]{tsf] la/]Gb|gu/df /x]sf] 3G6f3/df lbgFx'h;f] ;o}sf] ;+Vofdf ko{6s b'Zo cjfnf]sg ug]{ ub{5g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

  सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको घन्टाघरमा दिनँहुजसो सयैँको संख्यामा पर्यटक दृश्य अवालोकन गर्ने गर्दछन् । तस्बिर : रोशन सापकोटा

 • b}n]v lhNnfsf] >L:yfg dlGb/df an]sf] Hjfnf .  vflg tyf e"uj{ljbsf cg';f/ oxf Uof; /x]sf] cg'dfg ul/Psf] 5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

  दैलेख जिल्लाको श्रीस्थान मन्दिरमा बलेको ज्वाला । खानी तथा भूगर्वविदका अनुसार यहाँ ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ । तस्बिर : रोशन सापकोटा

 • ;'v]{tsf] lgdf{0flwg sfFqm] ljxf/ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

  सुर्खेतको निर्माणाधीन काँक्रे विहार । तस्बिर : रोशन सापकोटा

 • Yam Pradhan

  मिशन मेत अर्थात सघन मकै खेती हुने सुनसरी जिल्लाका किसानहरुले आफ्नो खेतमा उत्पादन गरेका मकै थन्क्याउनका लागि उदिनेर पारिलो घाममा मकै सुकाएको सुन्दर दृष्य । तस्वीर : याम प्रधान

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
City Travel
Fairton INC
Space
Korean Air

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Restaurant Bikrima
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित