धनगढी वसन्त टोलका लालितमानको बारीमा पच्चीस किलोको एउटै लौका

धनगढी – तरकारीका लागि बढी प्रयोगमा आउने लौका बढीमा पाँच, आठ वा दश किलोसम्म फल्नसक्छ भनेर सबैले अनुमान लगाउन सक्छन् । तर यहाँका एक किसानको बारीमा २५ किलोको एउटा लौका फलेको छ । धनगढी वसन्त टोलका लालितमान सोपको बारीमा यति ठूलो लौका फलेको हो ।

kRrL; lsnf]sf] Pp6} nf}sf wgu9Lsf] j;Gt 6f]nsf nflntdfg ;f]k kmnfPsf] @% lsnf] tf}n ePsf] nf}sf hf/L ;'b"/klZrd dxf]T;jsf] s[lif k|bz{gL:6ndf /flvPsf]n] nf}sf x]g]{sf] eL8 nfUg] u/]sf] 5 . tl:a/ M l;4/fh e§, /f;;

केही दिनदेखि यहाँ जारी सुदूरपश्चिम महोत्सव अन्तर्गत कृषि प्रदर्शनी स्टलमा राखिएको यो लौका हेर्नेको भीड लाग्ने गरेको प्रदर्शनी कक्षका किसान बालकुमार रानामगरले बताउनुभयो ।

स्थानीय जातको यो गोलो लौकाको बोटमा कम्पोष्ट मल प्रयोग गरिएको बताइएको छ । यति ठूलो लौका फलेको देख्दा आफूलाई अनौठौ लागेको लौका अवलोकन गरिरहनुभएका स्थानीयवासी हरिश जोशीले बताउनुभयो ।

महोत्सवस्थलमा प्रदर्शनका लागि ल्याइएको हिमालको चौरी गाई र मरुभूमिको उँट पनि अर्को आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । चौरी गाई र उँट नदेखेकाले हेर्न आएको हुँ, अवलोकनमा भेटिनुभएका हेमराज पनेरुले भन्नुभयो—“आफूहरुको लागि चौरी गाई र उँट अनौठो जन्तु लाग्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित